Paraiškų biologinio saugumo priemonių įsigijimui priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų biologinio saugumo priemonių įsigijimui priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPagalba teikiama asmenims, kurie siekdami įgyvendinti Biologinio saugumo priemonių reikalavimus kiaulių laikymo vietose, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. B1-384 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kiaulių laikymo vietose patvirtinimo“ (toliau – Biologinio saugumo reikalavimai), įsigijo biologinio saugumo priemonių nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos. Atlyginama iki 90 procentų Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-585 „Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasParaiškų priėmimo laikotarpiu, kuris skelbiamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://zum.lrv.lt/ pateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą.
2. Paraiška gauti pagalbą (Taisyklių 1 priedas).
3. Biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos.
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-21
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasPagal pareiškėjo pateiktus dokumentus ir Ūkinių gyvūnų registro centrinės duomenų bazės duomenis įvertinta paraiška, užpildyta Įsigytų biologinio saugumo priemonių duomenų suvestinė (Taisyklių 2 priedas), duomenys suvesti į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (toliau – ŽŪMIS). Nesant galimybės suvesti duomenų į ŽŪMIS, Taisyklių 2 priede nurodyti duomenys pateikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai el. paštu nacparama@nma.lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjams perveda pagalbos lėšas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pagalba už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikiama pareiškėjams, kurie:
1. sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, išvardytų Taisyklių 7 punkte;
3. 2019 m. paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (informacija apie laikomų kiaulių skaičių turi būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį).
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama