Paraiškų gauti pagalbą už ūkinių gyvūnų įsigijimą priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų gauti pagalbą už ūkinių gyvūnų įsigijimą priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAtlyginama iki 90 procentų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų per 4 metus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. ir (arba) einamaisiais metais.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasParaiškų priėmimo laikotarpiu, kuris viešai skelbiamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://zum.lrv.lt/ pateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, jeigu fizinis asmuo.
2. Paraiška (priedas), ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.
3. Pareiškėjui išduoto (-ų) mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopija (-os).
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-10
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasPagal pareiškėjo pateiktus dokumentus ir kitą informaciją įvertinama paraiška, užpildoma Įsigytų kitų rūšių ūkinių gyvūnų duomenų suvestinė (Taisyklių 2 priedas) ir patvirtinti paraiškų originalai išsiunčiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paštu, duomenys suvedami į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjams perveda pagalbos lėšas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pagalba už kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimą (toliau – pagalba) teikiama pareiškėjams, kurie:
1. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais, ir (arba) 2020 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, nugaišino ir sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM), arba patys atsisakė auginti kiaules jas visas išskersdami ar nugaišindami;
2. pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;
3. įsipareigojo ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;
4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Aprašo nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo CDB.


III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama