Paraiškų gauti pagalbą už paskerstas kiaules priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų gauti pagalbą už paskerstas kiaules priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSkatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones, kiaulių laikytojams mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą ar nugaišintą kiaulę.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-586 „Dėl Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasParaiškų priėmimo laikotarpiu, kuris viešai skelbiamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://zum.lrv.lt/ pateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas, o kai paraišką teikia juridinis asmuo, taip pat pateikiamas ir dokumentas, kuriuo patvirtinamas pareiškėjo vadovo ar kito įgalioto asmens atstovavimo pagrindas.
2. Paraiška gauti pagalbą už paskerstas, nugaišintas kiaules (priedas).
3. Dėl pareiškėjo skerdžiamų ar nugaišintų kiaulių pareiškėjui išduoto (-ų) mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto (-ų), kurio (-ių) formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopija (-os).
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-22
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasPagal pareiškėjo pateiktus dokumentus ir Ūkinių gyvūnų registro centrinės duomenų bazės duomenis įvertinta paraiška, užpildyta Pagalbos už paskerstas, nugaišintas kiaules duomenų suvestinė (Taisyklių 2 priedas), duomenys suvesti į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (toliau – ŽŪMIS). Nesant galimybės suvesti duomenų į ŽŪMIS, Taisyklių 2 priede nurodyti duomenys pateikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai el. paštu nacparama@nma.lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjams perveda pagalbos lėšas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:
1. 2019 m. sausio mėnesį laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos visos paskerstos ar nugaišintos;
2. sudarė sąlygas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ištirti skerdžiamas ar nugaišintas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
3. įsipareigojo 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;
4. atitiko kitus Taisyklėse numatytus reikalavimus.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama