Prašymų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiajai išmokai už bulius gauti priėmimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPrašymų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiajai išmokai už bulius gauti priėmimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialioji išmoka už bulių (toliau – atsietoji specialioji išmoka) skiriama galvijų laikytojui (toliau – laikytojui), kuris:
1. 2010 ar 2011 m. realizavo bulių ir už jį gavo specialiąją išmoką pagal Specialiųjų išmokų už bulius mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3D-352 „Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo“, reikalavimus;
2. yra įregistruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba valdoje vykdomos jungtinės veiklos partneriu (toliau – partneris);
3. deklaravo einamaisiais metais žemės ūkio naudmenų plotą pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus;
4. ženklina galvijus ir tvarko savo valdoje esančių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas), reikalavimus;
5. nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. laikė vidutiniškai bent vieną galviją, užregistruotą Ūkinių gyvūnų centrinėje duomenų bazėje pagal aprašo reikalavimus.
Atsietosios specialiosios išmokos einamiesiems metams dydis nustatomas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 3D-771 "Dėl Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius nuo 2014 metų skyrimo taisyklių patvirtinimo";
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-666 "Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo".
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasJeigu laikytojas savo vardu 2010–2011 m. specialiųjų išmokų už bulius negavo, jam už einamuosius metus atsietoji specialioji išmoka skiriama šiais atvejais:
1. kai laikytojas ūkį įgijo paveldėjimo būdu (prašyme turi būti nurodomas prieš tai buvusio ūkio savininko, gavusio specialiąsias išmokas už bulius, vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris ir paveldėjimo fakto įrodymo dokumentai);
2. kai laikytojas perėmė ūkį pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (prašyme turi būti nurodomas valdos perdavėjo vardas, pavardė, asmens kodas, jo valdos numeris);
3. kai laikytojas ūkį (žemės plotą kartu su mėsai auginamais galvijais ir (arba) jų auginimui naudojamais pastatais arba be jų) perėmė kitu būdu. Esant šiam atvejui, kartu teikiami du prašymai: ūkio perėmėjo prašyme turi būti nurodomas ūkio savininko, perdavusio ūkį, vardas, pavardė, asmens kodas, valdos numeris ir ūkio perėmimo fakto įrodymo dokumentai, o ūkio perdavėjo prašyme – pranešimas apie jam galėjusių priklausyti atsietųjų specialiųjų išmokų atsisakymą.
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-2
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas prašymas ir dokumentai siunčiami ŽŪIKVC. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos laikytojams išmoka paramos išmokas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. raštvedė Alma Palionienė, mob. 8 687 90 309, el. p. alma.palioniene@lazdijai.lt;
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Priimti prašymai ir dokumentai kartą per mėnesį išsiunčiami ŽŪIKVC el. paštu adresu: pagalba@vic.lt. ŽŪIKVC, priėmęs sprendimą, informuoja apie jį savivaldybę ir (ar) laikytoją.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama