Paraiškų dėl palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolą investicijoms finansuoti arba finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensacijos išmokėjimo priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų dėl palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolą investicijoms finansuoti arba finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensacijos išmokėjimo priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPagalba teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš finansų įstaigų paskolas investicijoms finansuoti ir (ar) perkantiems turtą finansine nuoma (lizingu) iš finansinės nuomos (lizingo) bendrovių be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti. Kompensuojama 80 proc. finansų įstaigai ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovei pareiškėjo sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo paskolos sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.
Nuo 2020 m. liepos 1 d. pagalba kompensuojant palūkanas pagal šias taisykles nebeteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo nėra priimami.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-977 "Dėl Dalies palūkanų, sumokėtų už paskolas ir lizingo paslaugas investicijoms finansuoti, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė25 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPareiškėjas, norėdamas gauti dalies palūkanų kompensaciją, prieš patirdamas investicijų įsigijimo išlaidas ar jų dalį, savivaldybės administracijai, kurioje registruota žemės ūkio valda, pateikia paraišką ir paskolos sutarties arba finansinės nuomos (lizingo) sutarties kopiją. Tuo atveju, kai teikiant paraišką paskolos sutartis ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis dar nėra pasirašyta, minėti dokumentai turi būti pateikti per 10 darbo dienų nuo paskolos sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo dienos.
Finansų įstaigos Pažyma (-as) apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už paskolas investicijoms finansuoti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos (2 priedas) ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovės Pažyma (-as) apie finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtas palūkanas už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos (3 priedas) teikiamos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui vieną kartą per metus iki einamųjų metų spalio 15 d. už per einamųjų metų I–III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį sumokėtas palūkanas.
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-6
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia.
Paslaugos teikimo rezultatasPagal pateiktus dokumentus apskaičiuoja pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui ir bendrą investicinės paramos dydį, įvertina pareiškėjo tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti. Apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją raštu. Pagalbos gavėjui pateikus pažymą (-as) apie sumokėtas palūkanas, apskaičiuoja palūkanų kompensacijos dydį ir iki einamųjų metų spalio 31 d. į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą suveda Taisyklių 4 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansų įstaigoms už paskolas investicijoms finansuoti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti ir (arba) 5 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos perveda lėšas žemės ūkio veiklos subjektams.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius:
1. per 20 darbo dienų nuo paraiškos ir paskolos sutarties arba finansinės nuomos (lizingo) sutarties pateikimo:
1.1. pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis patikrina, ar pareiškėjas yra įregistravęs jam priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
1.2. patikrina, ar paskola investicijoms finansuoti nėra suteikta pagal Paskolų iš grąžintų lėšų taisykles, t. y., ar paskolos sutartyje nėra nurodyta, kad paskola suteikta pagal Paskolų iš grąžintų lėšų taisykles;
1.3. pagal pareiškėjų pateiktus dokumentus, informaciją bei apskaičiuotą pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui ir apskaičiuotą bendrą investicinės paramos dydį įvertina pareiškėjo tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti ir priima sprendimą – parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl pagalbos pagal Taisykles skyrimo (neskyrimo).
Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą:
1. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu ir el. paštu, jei asmuo paraiškoje sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu, informuoja pagalbos gavėją apie:
1.1 jam skiriamos pagalbos sumą, apskaičiuotą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (nediskontuotą), nurodydama, kad pagalbos gavėjui faktiškai išmokėta dalies palūkanų kompensacijos suma negali viršyti šio dydžio;
1.2. diskontuotą pagalbos vertę, kuri naudotina bendrai investicinei paramai apskaičiuoti, kai projektui teikiama parama iš kitų nacionalinių programų ar Europos Sąjungos fondų;
2. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikia duomenis apie apskaičiuotą pagalbos gavėjui teikiamos pagalbos diskontuotą vertę visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui.
Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, pareiškėjui per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu išsiunčia šį sprendimą, kuriame nurodo pagalbos neskyrimo priežastis ir tokio sprendimo apskundimo tvarką.
Pagalbos gavėjui pateikus finansų įstaigos Pažymą (-as) apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už paskolas investicijoms finansuoti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos (2 priedas) ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovės Pažymą (-as) apie finansinės nuomos (lizingo) bendrovei sumokėtas palūkanas už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos (3 priedas) už per einamųjų metų I–III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį sumokėtas palūkanas, apskaičiuoja palūkanų kompensacijos dydį ir iki einamųjų metų spalio 31 d. į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą suveda Taisyklių 4 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansų įstaigoms už paskolas investicijoms finansuoti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti ir (arba) 5 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų, sumokėtų finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensuoti.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama