Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParamos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŽemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems pasėlius ir (arba) augalus, auginamus Lietuvos Respublikos teritorijoje, nuo iššalimo ir (arba) sausros, kompensuojama 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos.
Paramos gali kreiptis:
1. fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą;
2. juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą.


Paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektas, kuris:
1. laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3D-234) nustatyta tvarka;
2. yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3D-327 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 10V-42 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, procedūros aprašo tvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasParamos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokų sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasAtlikus paramos paraiškos vertinimą, priimamas sprendimas dėl paramos skyrimo ar neskyrimo. Atsakingas darbuotojas apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėjus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo priėmimo registruotu laišku ir el. paštu, jei asmuo paramos paraiškoje sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Pranešime apie skiriamą paramą privalo būti nurodyta, kad šią paramą iš dalies finansuoja EŽŪFKP, apskaičiuotas paramos sumos dydis, nurodyta, kad tokio dydžio paramos suma bus išmokėta tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį nebus keičiama ar nutraukta ir bus tenkinamos kitos paramos skyrimo sąlygos bei informacija apie galimybę šių Taisyklių XIV skyriaus nustatyta tvarka kreiptis dėl dalinės kompensacijos, kuri lygi 70 proc. apskaičiuotos preliminarios paramos sumos, atsižvelgiant į sumokėtą draudimo įmokos sumą, išmokėjimo. Pranešimuose apie priimtą sprendimą neskirti paramos privaloma nurodyti sprendimo priėmimo pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjui išmoka paramos lėšas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja Jurgita Gudeliauskaitė, mob. 8 682 70 985, el. p. jurgita.gudeliauskaite@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLietuvos administracinių ginčų komisija, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visas draudimo sutartyje nurodytas draudimo įmokas bei einamaisiais metais deklaravęs žemės ūkio naudmenas pagal Tiesioginių išmokų taisykles, nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. savivaldybės administracijai pateikia:
43.1. draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas, išskyrus atvejus, kai šie dokumentai pateikti Taisyklių 63 ir 64 punktuose nustatyta tvarka;
43.2. visų įvykusių draudiminių įvykių (jei jų buvo) žalų pranešimų originalus arba kopijas, paaiškinimus dėl augalų atsėjimo ar atsodinimo, jeigu drausti plotai yra didesni negu deklaruoti;
43.3. visų draudimo sutartyje nurodytų draudimo įmokų sumokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijas, išskyrus atvejus, kai šie dokumentai pateikti Taisyklių 63 ir 64 punktuose nustatyta tvarka ir įmokos suma nesikeitė.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama