Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParamos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisykles priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŽemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems laikomus ūkinius gyvūnus nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų (Taisyklių 1 priedas) kompensuojama 70 proc. sumokėtos draudimo įmokos sumos.
Paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektas, kuris:
1. laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 3D-234) nustatyta tvarka;
2. yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 3D-971 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. BR1-173 "Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ administravimo savivaldybėse procedūros aprašų patvirtinimo".
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar registruotu paštu. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir susijusių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos pareiškėjo parašu. Kiekvienas paramos paraiškos ir susijusių dokumentų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasParamos paraiška pateikiama prieš patiriant draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimo draudimo įmonei išlaidas savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai.
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-16
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasAtlikus paramos paraiškos vertinimą, mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos pateikia Agentūrai informaciją apie priimtus sprendimus skirti paramą ir suveda į ŽŪMIS Įgyvendinimo taisyklių 4 priede nurodytus duomenis apie preliminarų lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti. Suvesdamas į ŽŪMIS Įgyvendinimo taisyklių 5 priede nurodytus duomenis apie preliminarų lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti ir avansui paramos gavėjams išmokėti, nurodo paramos gavėjams apskaičiuotą mokėtiną avansą (Įgyvendinimo taisyklių 65 punkte nustatyto dydžio avansą). Nesant galimybės suvesti duomenų į ŽŪMIS, Įgyvendinimo taisyklių 5 priede nurodyti duomenys pateikiami Agentūrai el. paštu nacparama@nma.lt mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos.
Savivaldybės atsakingas specialistas apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėjus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sprendimo priėmimo registruotu laišku ir el. paštu, jei asmuo paramos paraiškoje sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu. Pranešime apie skiriamą paramą privalo būti nurodyta, kad šią paramą iš dalies finansuoja EŽŪFKP, apskaičiuotas paramos sumos dydis, nurodyta, kad tokio dydžio paramos suma bus išmokėta tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį nebus keičiama ar nutraukta ir bus tenkinamos kitos paramos skyrimo sąlygos, skiriamo avanso dydis (Procedūros aprašo 10 priedas). Kartu su pranešimu apie skiriamą paramą paramos gavėjui pateikiama Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo pažymos kopija. Pranešimuose apie priimtą sprendimą neskirti paramos privaloma nurodyti sprendimo priėmimo pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjams perveda paramos lėšas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLietuvos administracinių ginčų komisija, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką ir draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo savivaldybei pateikia:
46.1. visus draudimo sutarties pakeitimus (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo keičiama ar buvo nutraukta);
46.2. visos pagal draudimo sutartį mokėtinos draudimo įmokos sumos sumokėjimo įrodymo dokumentus ir, tuo atveju, jei draudimo įmonė grąžino pagalbos gavėjui sumokėtą draudimo įmoką ar jos dalį, lėšų grąžinimo įrodymo dokumentus;
46.3. tuo atveju, jei įvyko draudžiamasis įvykis ir pagal draudimo sutartį buvo išmokėtos draudimo išmokos, – patirto nuostolio dydį ir draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų dydį pagrindžiančius dokumentus.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama