Asmenų, norinčių tapti budinčiu globotoju/rūpintoju konsultavimas ir prašymų priėmimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasAsmenų, norinčių tapti budinčiu globotoju/rūpintoju konsultavimas ir prašymų priėmimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSocialinių reikalų skyrius organizuoja fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju/rūpintoju dokumentų priėmimą ir persiuntimą Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui dėl asmens pirminio įvertinimo.
Asmuo pageidaujantis tapti budinčiu globotoju/rūpintoju pateikia prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeiminę ir materialinę padėtį, šeimos sudėtį, globos/rūpybos motyvus, pageidaujamų globoti/rūpintis vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos /rūpybos rūšį. Taip pat būtina pateikti sveikatos pažymą, kuri patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl vaiko laikinos globos/rūpybos nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „ Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
3. Lietuvos Respublikos Šeimynų įstatymas (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasAsmenys, norintys tapti budinčiais globotojais (rūpintojais)
Paslaugos suteikimo trukmė3 3 d.d. (nuo visų reikalingų dokumentų, kuriuos turi pateikti fizinis asmuo, gavimo dienos)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas- Prašymas ( forma);
- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos(046/A) sveikatos pažymėjimą,
- Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų budinčiu globotoju/rūpintoju.
Formos ir šablonai prašymas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybės dokumentas.
Paslaugos teikimo rezultatasAsmenys skiriami arba neskiriami budinčiais globotojais (rūpintojais).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja Greta Šraibienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, informaciją ir dokumentus gauna tarnybinės pagalbos tvarka:
Asmens pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Vaiko globėjo (rūpintojo) pasirengimą globoti (rūpintis) organizuoja savivaldybių administracijos, globos centrai, kitos šio darbo patirties turinčios organizacijos ir institucijos.
Mokymai pagal GIMK programą yra privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas, ir jo sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius. Artimiesiems giminaičiams šie mokymai neprivalomi, o rekomenduojami.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.