Dokumentų, dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir laikinojo globėjo (rūpintojo) skyrimo, rengimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasDokumentų, dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir laikinojo globėjo (rūpintojo) skyrimo, rengimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis skyrius nustatęs likusį be tėvų globos vaiką, informuoja Savivaldybės administraciją dėl būsimojo globėjo/rūpintojo paieškos. Savivaldybės administracija, gavusi atitinkamą informaciją, nustatyta tvarka kreipiasi į Globos centrą dėl būsimojo globėjo/rūpintojo paieškos. Savivaldybės administracija, gavusi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio skyriaus nurodymą, Administracijos direktoriaus įsakymu nustato vaikui laikinąją globą/rūpybą, paskirdama konkretų laikinąjį globėją/rūpintoją.
Asmuo, ketinantis globoti vaiką/vaikus, Savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį bei pateikti kitus reikalingus dokumentus.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui priėmus teigiamą sprendimą dėl asmens pirminio įvertinimo, jam baigus Globos centro organizuotus mokymus, asmuo yra Administracijos direktoriaus įsakymu skiriamas vaiko laikinuoju globėju/ rūpintoju.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas (aktuali redakcija)
1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl vaiko laikinos globos/rūpybos nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „ Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasVaiko globėju gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų amžiaus. Pageidaujantis vaiką globoti jo artimas giminaitis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų.
Paslaugos suteikimo trukmė5 darbo dienos.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasVaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, paėmusi vaiką ir jį laikinai apgyvendinusi nustatyta tvarka, rengia savivaldybės valdybos (direktoriaus) sprendimo (potvarkio) dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo projektą.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (forma dėl globėjo/rūpintojo skyrimo);
Prašymas ( forma dėl šeimynos steigimo);
2. Asmens tapatybės dokumentas;
3. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (forma 046a), kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).
13.5. kitus susijusius su vaiku turimus dokumentus.
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis 
Paslaugos teikimo rezultatasVaikui nustatoma arba nenustatoma laikina globa (rūpyba) ir skiriamas arba neskiriamas laikinasis globėjas (rūpintojas).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja Greta Šraibienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, informaciją ir dokumentus gauna tarnybinės pagalbos tvarka:
Asmens pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama.