Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasPriežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasTeisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1873) aktuali redakcija
2. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820) aktuali redakcija
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, neįgalieji, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (forma SPS-1):
1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 ir daugiau proc. darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 ir daugiau proc. darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
3. Netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti 2 punkte;
4. Sulaukę senatvės pensijos amžiaus asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė0 Mokamos nuo teisės gauti kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų pašalpos išmokai skirti gavimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramnos skyriui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma (SP-6) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens, turinčio teisę gauti priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Vaiko gimimo liudijimas;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliam vaikui nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vyr. specialistės: Violeta Strankauskienė, tel. (8 318) 66106, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt;
Gitana Juškauskienė, tel. (8 318) 66150, el. p. gitana.juskauskiene@lazdijai.lt;
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos skyriaus darbuotojas:
1. Priima prašymus priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimui gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo duomenis Gyventojų registro, VSDFV, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Apskaičiuoja tikslinės kompensacijos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina įsakymo (sprendimo) projektą.
5. Nustatyta tvarka per 15 darbo dienų parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) tikslinės kompensacijos skyrimą ir, pasirašius, išsiunčia pareiškėjams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama