Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasSocialinės paramos mokiniams skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSocialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (aktuali redakcija)
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2490 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 5TS-1539 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašų patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 16 d. įsakymas Nr. 10V-113 „Dėl sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija);
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 10V-1146 „Dėl įgaliojimų suteikimo" (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPareiškėjas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbantį Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių ir pateikti reikalingus dokumentus.
Taip pat prašymą galima užpildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, adresu http://www.spis.lt/.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti;
2. Pareiškėjo pasas ar asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje;
3. Vaiko(ų) gimimo liudijimas(i) ar pasas(i);
4. Pensininko, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimai;
5. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
6. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
7. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas;
8.Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
9. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

10. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas turi pateikti laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
Formos ir šablonai SP-11
SP-11(A)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasNemokamo maitinimo atveju – suteikiamas nemokamas maitinimas.
Paramos mokinio reikmenims įsigyti atveju – išmokami pinigai į pareiškėjo sąskaitą, 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (84 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Mokiniams, patyrusiems socialinę riziką, aukščiau nurodyta suma išmokama nepinigine forma.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa SApolskienė, tel. ( 8 613) 21 979, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 696) 89 727, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt
socialinio darbo organizatorė Ugnė Misiukevičiūtė, tel. (8 612) 74 631, el. p. ugne.misiukeviciute@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 614) 76 390, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022 , el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Draskinienė, tel. (8 682) 43 022, el. p. agne.draskiniene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 620) 75 672, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 614) 96 263, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 620) 30 159, el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Vaida Kardokienė, tel. (8 678) 95 853, el. p. vaida.kardokiene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 612) 69 224, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 620) 46 498, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
socialinio darbo organizatorė Greta Šraibienė, tel. (8 612) 20 806, el. p. greta.sraibiene@lazdijai.lt

Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatoriai, dirbantys seniūnijose:
1. Priima prašymą su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus Gyventojų registro ir VSDFV, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia ir teikia skyriaus vedėjui pasirašyti sprendimą dėl paramos mokiniams skyrimo (ar neskyrimo);
5. Parengia ir patvirtina išmokos paramai mokinio reikmenims įsigyti apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“.
6. Parengia per 5 darbo dienas pranešimus apie paskirtą (ar nepaskirtą) paramą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą paramos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda į:
1. Pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje;
2. VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrą;
3. AB ,,Lietuvos paštas".
Nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokosi mokinys.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama