Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasSocialinės paramos mokiniams skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPaslauga teikiama mokiniams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau - mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas. LR Socialinės paramos mokiniams įstatymas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka; šiame įstatyme nustatytas nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai, globėjai (rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą šia tvarka:
1. Jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio:
1.1. pietus;
1.2. maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;
1.3. pusryčius ir (ar) pavakarius 4 punkte nustatyta tvarka ir atvejais, naudojant iki 4 procentų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniams.
2. Jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžio, 4 punkte nustatyta tvarka ir atvejais:
2.1. pietus;
2.2. maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;
2.3. pusryčius ir (ar) pavakarius, naudojant iki 2 procentų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniams.
3. Jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra didesnės kaip 2 VRP dydžio, 4 punkte nustatyta tvarka ir atvejais, naudojant iki 4 procentų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui lėšų, skirtų socialinei paramai mokiniams, – pietus, maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, pusryčius ir (ar) pavakarius;
4. 1.3, 2 ir 3 punktuose nustatytas nemokamas maitinimas, turint tam lėšų, mokiniui gali būti skiriamas tik mokyklai pasiūlius mokinio gyvenamosios vietos seniūnijos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai socialinės paramos teikimo komisijai svarstyti siūlymą skirti jam nemokamą maitinimą. Šiuo atveju seniūnijos socialinis darbuotojas turi patikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas bei surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Šiuo punktu nustatyta tvarka maitinimas gali būti skiriamas šiais atvejais:
4.1. ligos;
4.2. nelaimingo atsitikimo;
4.3. netekus maitintojo;
4.4. kitais skurdo atvejais.
5. Aukščiau 1.3, 2 ir 3 punktuose nustatytas nemokamas maitinimas skiriamas iki kalendorinių metų pabaigos arba iki mokslo metų pabaigos, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Dėl šio maitinimo pratęsimo mokslo metais turi būti pateikiamas naujas prašymas, kuris svarstomas nustatyta tvarka.
Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas ( aktuali redakcija)
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2490
„Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 14 d. sprendimas Nr. 5TS-1058 „Dėl socialinės paramos mokiniams įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 10V-605 „Dėl socialinės paramos mokiniams įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);
6. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPareiškėjas (Lazdijų rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia reikalingus dokumentus.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas11. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti, kurio forma (SP-11) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. A1- 279 (pridedama). Pildomas seniūnijose pagal vieno iš tėvų deklaruotą gyvenamąją vietą. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Pareiškėjo pasas ar asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje;
3. Vaiko(ų) gimimo liudijimas(i) ar pasas(i);
4. Pensininko, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimai;
5. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio pajamas);
6. Pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos sutartys);
7. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas;
8.Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
9. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

10. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas turi pateikti laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
Formos ir šablonai Prašymo-paraiškos forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašyme turi būti nurodyti visų šeimos narių asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasNemokamo maitinimo atveju – suteikiamas nemokamas maitinimas.
Paramos mokinio reikmenims įsigyti atveju – išmokami pinigai į pareiškėjo sąskaitą, 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Mokiniams, patyrusiems socialinę riziką, aukščiau nurodyta suma išmokama nepinigine forma.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus Vyr. specialistės Gitana Juškauskienė, tel. (8 318) 66 150, el.p. gitana.juskauskiene@lazdijai.lt;
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 42 737, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 774, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Asta Kaušauskienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. asta.kausauskiene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinio darbo organizatoriai:
1. Priima prašymus - paraiškas socialinei paramai mokiniams gauti su visais reikiamais dokumentais, juos registruoja socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir dokumentų valdymo sistemoje;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo bei bendrai gyvenančių asmenų duomenis Gyventojų registro, VSDFV, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenų bazėse, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Esant reikalui, tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir rašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
5. Parengia įsakymą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikia jį pasirašyti seniūnui;
6. Apskaičiuoja paramos mokinio reikmenims įsigyti išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
7. Nustatyta tvarka per 5 darbo dienas parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) socialinę paramą mokiniams ir pasirašius, išsiunčia pareiškėjams.
Seniūnijų seniūnai per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo seniūnijoje dienos priima sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo (neskyrimo), pasirašydami įsakymą.
Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:
1. Nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;
2. Pateikus prašymą - paraišką (prašymą) mokslo metais - nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;
3. Vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą.
Mokinių nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, vadovaujantis mokyklos steigėjo patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka.
Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mokslo metų pradžioje, bet ne vėliau kaip iki spalio 20 d. Paramos mokinio reikmenims įsigyti išmoką Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius perveda į pareiškėjo sąskaitą. Mokiniams, patyrusiems socialinę riziką, ši parama teikiama nepinigine forma. Šiems mokiniams mokinio reikmenis nuperka mokyklų, kuriose jie mokosi, administracijos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Jei tokie mokiniai mokosi kitos savivaldybės mokyklose, jiems mokinio reikmenis nuperka gyvenamosios vietos seniūnijos atsakingi darbuotojai.
Mokinių maitinimo paslaugas teikia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktos įmonės.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama