Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasIšmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasNeįgaliesiems, jų motinoms (tėvams, globėjams, rūpintojams) auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skiriamos 20 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka komunalinių paslaugų, elektros energijos, kuro įsigijimo ar telefono išlaidoms padengti
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 193 ,,Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ (aktuali redakcija)
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1 – 98 „Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
3. Socialinės paramos teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Socialinės paramos ir sveikatos skyriui, ,,viename langelyje".
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl išmokos už komunalines nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (pridedama), pildomas Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Vaiko gimimo liudijimas;
4. Darbingumo lygio pažyma arba Invalidumo pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas;
5. Pažymos iš mokymosi įstaigų (vaikams vyresniems nei 18 metų, besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma - iki 24 metų) ;
6. Kiti dokumentai - pagal aplinkybes, lemiančias šeimos (asmens) teisę į išmoką
Formos ir šablonai Prasymas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta išmoka komunalinių paslaugų, elektros energijos, kuro įsigijimo ar telefono išlaidoms padengti
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus soc. išmokų specialistė Gintarė Sorakienė, tel. (8 620) 46 534, el. p. gintare.sorakiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojas patikrina pateiktus dokumentus, registruoja prašymą. Patikrinama ar neįgalusis nedirba pagal darbo sutartis. Jei pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, asmeniui yra skiriama išmoka.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama