Šalpos našlaičių pensijų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasŠalpos našlaičių pensijų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAsmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu. Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo dydį bei būdus. Sprendimas skirti išmoką priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1873) aktuali redakcija
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1558) aktuali redakcija
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas). Išmoka mokama už praėjusį mėnesį, išmokama iki sekančio mėnesio 25 dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Socialinės paramos skyriaus darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas šalpos išmokai gauti, kurio forma (SP-6) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama). Prašymas pildomas Socialinės paramos skyriuje. Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Mirties liudijimas arba įsiteisėjęs teismo sprendimas apie nurodyto asmens paskelbimą mirusiu, už kurį prašoma paskirti šalpos našlaičių pensiją;
4. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimus) arba kiti dokumentai , kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius;
5. Pažyma apie vaikų gyvenamosios vietos deklaravimą, santuokų liudijimai (pakeitusiems pavardes);
6. Pažyma iš mokymo įstaigos, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, mokosi ir jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su mokymusi;
7. Pažyma išduota Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros) , kad nurodytos pensijos nėra paskirtos ir (ar) mokamos;
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu mirusiojo našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, yra pripažintas neįgaliu iki 18 metų ir visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingas ar iš dalies darbingas
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasSkirta šalpos našlaičių pensija
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja
Lina Margelienė, tel. (8 318) 66123, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasLazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Asta Račkauskienė,
tel. (8 318) 66106, el. p. asta.rackauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Mickevičiūtė,
tel. (8 318) 66150, el. p. agne.mickeviciute@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Priima prašymus šalpos našlaičio pensijos skyrimui gauti su visais reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo duomenis Gyventojų registro, VSDFV, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Apskaičiuoja šalpos pensijos išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą;
5. Nustatyta tvarka per 10 darbo dienų parengia pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) šalpos pensijos skyrimą ir, pasirašius, išsiunčia pareiškėjams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama