Laidojimo pašalpų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasLaidojimo pašalpų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymas1. Laidojimo pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui;
2) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
3) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
4) Asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas.
2. Laidojimo pašalpa mokama 1 punkte nurodytus asmenis laidojančiam asmeniui;
3. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai 1 punkte nurodyto asmens vaikas gimsta negyvas. Šiuo atveju laidojimo pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo vaiko tėvų arba kitam jį laidojančiam asmeniui;
4. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.
Laidojimo pašalpa skiriama mirusiojo asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui. Išmokos dydis 8 MGL (1040 Lt)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas, Nr. I-348 (Žin., 1993, Nr. 73-1371; Žin., 2011, Nr. 77-3722; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą
Paslaugos suteikimo trukmė24 valandos nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDėl laidojimo pašalpos laidojantis asmuo (fizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą) turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens
buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos, pateikdamas prašymą ir mirties liudijimą (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, - gimimo įrašo nuorašą)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas laidojimo pašalpai gauti, kurio forma (SP-5) patvirtinta Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-369 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį arba AB „Lietuvos paštas“ vietos paštą;
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
4. Mirties liudijimas
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas laidojančio ir mirusio asmenų kodai
Paslaugos teikimo rezultatasIšmokama laidojimo pašalpa
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius: vyriausioji specialistė Gitana Juškauskienė, tel. (8 318) 66150, el. p. gitana.juskauskiene@lazdijai.lt;
vyriausioji specialistė Violeta Strankauskienė, tel. (8 318) 66106, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos skyriaus specialistas:
1. Priima prašymą laidojimo pašalpai gauti su reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo bei mirusiojo duomenis Gyventojų registro duomenų bazėje;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia įsakymą dėl laidojimo pašalpos gavimo ir teikia jį pasirašyti Socialinės paramos skyriaus vedėjai;
5. Apskaičiuoja laidojimo išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą.
Socialinės paramos skyriaus vedėja priima sprendimą dėl laidojimo pašalpos skyrimo (neskyrimo), pasirašydama įsakymą.
Įsakymo kopija perduodama Buhalterinės apskaitos skyriui, kuris laidojimo pašalpą perveda į laidojančio asmens atsiskaitomąją sąskaitą banke arba išrašo jam banko čekį (pinigų gavimo būdą nurodo laidojantis asmuo, pildydamas prašymą išmokai gauti)
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama