Paramos mirties atveju skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasParamos mirties atveju skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymas1. Laidojimo pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikos piliečiams;
2) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
3) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
4) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
5) asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;
6) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;
7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
8) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
9) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje;
10) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Laidojimo pašalpa mokama 1 punkte nurodytus asmenis laidojančiam asmeniui;
3. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai 1 punkte nurodyto asmens vaikas gimsta negyvas. Šiuo atveju laidojimo pašalpa išmokama vienam iš gimusio negyvo vaiko tėvų arba kitam jį laidojančiam asmeniui;
4. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.
Laidojimo pašalpa skiriama mirusiojo asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui. Išmokos dydis 8 MGL.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas, Nr. I-348 (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą
Paslaugos suteikimo trukmė24 valandos nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDėl laidojimo pašalpos laidojantis asmuo (fizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą) turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo šios teisės atsiradimo dienos, pateikdamas prašymą ir mirties liudijimą (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, - gimimo įrašo nuorašą)
Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo dėl paramos palaikams parvežti turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas laidojimo pašalpai gauti, kurio forma (SP-5) patvirtinta Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-369 (pridedama). Prašyme reikia nurodyti asmeninės sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke numerį.
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei arba socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai;
4. Mirties liudijimas;
5. dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas;
6. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyti dokumentai apie vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas arba vienam asmeniui tenkančias vidutines pajamas (kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų).
Formos ir šablonai Prašymo+SP-5+forma_parama mirties atveju(1)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme turi būti nurodytas laidojančio ir mirusio asmenų kodai
Paslaugos teikimo rezultatasLaidojimo pašalpos skyrimas;
paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau – parama palaikams parvežti) skyrimas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius: vyriausioji specialistė Gitana Juškauskienė, tel. (8 318) 66150, el. p. gitana.juskauskiene@lazdijai.lt;
vyriausioji specialistė Violeta Strankauskienė, tel. (8 318) 66106, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistas:
1. Priima prašymą laidojimo pašalpai gauti su reikiamais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus ir jo bei mirusiojo duomenis Gyventojų registro duomenų bazėje;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia įsakymą dėl laidojimo pašalpos gavimo ir teikia jį pasirašyti Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjai;
5. Apskaičiuoja laidojimo išmokos dydį socialinės paramos sistemoje „Parama“ ir patvirtina išmokos apskaičiavimą.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja priima sprendimą dėl laidojimo pašalpos skyrimo (neskyrimo), pasirašydama įsakymą.
Įsakymo kopija perduodama Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui, kuris laidojimo pašalpą perveda į laidojančio asmens atsiskaitomąją sąskaitą banke (pinigų gavimo būdą nurodo laidojantis asmuo, pildydamas prašymą išmokai gauti).
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama