Tikslinių kompensacijų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasTikslinių kompensacijų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAsmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar pagalbos (priežiūros poreikis) skiriama ir mokama slaugos išlaidų ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija (toliau - tikslinės kompensacijos). Mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, laidojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims išmokama iki mirties dienos asmens negauta praėjusio mėnesio tikslinė kompensacija, bei tikslinė kompensacija už mirties mėnesį, jeigu tikslinės kompensacijos gavėjas negyvena švietimo įstaigoje, o likęs be tėvų globos vaikas ir (ar) vaikas, patiriantis socialinę riziką, – ir socialinės globos įstaigoje arba jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos slaugos skyriuje arba šios įstaigos bendrajame skyriuje įsteigtoje vietoje neįgaliojo asmens slaugai nebuvo teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas (aktuali redakcija)
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl Kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikiamas nustatytos formos prašymas Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje "viename langelyje" arba elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasAsmuo, pageidaujantis, kad jam būtų paskirta ir išmokėta slaugos išlaidų ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, pateikia:
1) prašymą gauti tikslinę kompensaciją;
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3) jeigu tikslinę kompensaciją prašo skirti Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, – dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopiją;
4) jeigu kreipiasi užsienietis, – Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
5) jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui, – jo gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;
6) jeigu užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, – leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopiją;
7) pažymą apie asmens, kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopiją;
8) jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, – dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
9) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) išduotą specialiųjų poreikių nustatymo pažymą arba jos kopiją.
10) Jei kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo Tikslinių kompensacijų įstatymo 5 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytais atvejais, kartu su prašymu paskirtą tikslinę kompensaciją mokėti asmeniui, kuris yra kreipęsis į teismą ar prokurorą, ar globos ir rūpybos instituciją dėl pilnamečio asmens, kuris dėl sveikatos būklės negali atsiimti paskirtos kompensacijos, negali įgalioti kito asmens ją atsiimti (negali išreikšti savo valios) ir kuriam nepaskirtas globėjas ar rūpintojas (toliau – slaugomas asmuo), pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo (toliau – slaugantis asmuo), būtina pateikti:
10.1. teismo išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad slaugančio asmens ar prokuroro, ar globos ir rūpybos institucijos prašymu teisme iškelta civilinė byla dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo;
10.2. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, pateikęs prašymą mokėti slaugomam asmeniui paskirtą tikslinę kompensaciją, yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis ar sutuoktinis, arba jis yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as).
11) Jei Tvarkos aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytuose dokumentuose esantys duomenys yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose arba tikslines kompensacijas mokanti įstaiga šiuos duomenis gauna pagal duomenų teikimo sutartis, savivaldybės administracija informuoja asmenį, kad kartu su prašymu skirti tikslinę kompensaciją minėtų dokumentų pateikti nereikia.
Formos ir šablonai Prasymo forma SP-6
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybės dokumentą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas.
Paslaugos teikimo rezultatasSkiriama / neskiriama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Violeta Strankauskienė, tel. (8 661) 04 179, el. p. violeta.strankauskiene@lazdijai.lt
Vyr specialistė Ligita Banevičienė, tel. (8 616) 10 243, el. p. ligita.baneviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikiamas prašymas ir reikalingi dokumentai.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)), elektroniniu būdu.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingi specialistai:
1. Priima prašymą išmokai gauti su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančių išmokų vaikams pateiktus dokumentus Gyventojų registro, VSDFV ir kitų registrų, esančių paramos SPIS sistemoje, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia išmokos apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“ .
5. Parengia įsakymą dėl išmokos skyrimo ir teikia jį pasirašyti skyriaus vedėjui;
6. Parengia per 5 darbo dienas pranešimus apie paskirtą (ar nepaskirtą) išmoką vaikui.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir sveikatos skyriaus vedėjas per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl tikslinės kompensacijos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda į:
1. Pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje;
2. Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3. Socialinės globos įstaigos VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrą

El. paslaugos teikimo žingsniai:
Interneto svetainėse www.spis.lt pareiškėjas gali pateikti prašymą elektroniniu būdu.
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama