Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasIlgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIlgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kai reikia nuolatinės specialistų priežiūros. Trumpalaikės socialinės globos paslaugų trukmė - iki 1 metų, ilgalaikės socialinės globos paslaugų trukmė – ilgesnė, negu 1 metai. Socialinės globos įstaigą pasirenka pats asmuo
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2008, Nr. 71-2702, 2010, Nr. 53-2598; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 “Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 81-2986, 2011, Nr. 106-5008; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2009, 27-1053; 2010, Nr. 86-4549; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450; 2010, Nr. 83-4393; aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (2006, Nr. 43-1571; 2010, Nr.79-4099; aktuali redakcija);
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 5TS-1233 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasSuaugęs asmuo su negalia, kuriam vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje poreikis
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos (nustatomas socialinės globos poreikis). Socialinių paslaugų skyrimo komisija per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos apsvarsto pateiktą prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Savivaldybės administracija išsiunčia pareiškėjui sprendimo dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kopiją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas) raštu kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.
Pastaba: Prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, bendruomenės nariai, nurodę priežastį dėl kurios asmuo, jo globėjas ar rūpintojas negali to padaryti pats
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti, kurio forma (SP-8) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos;
4. Specialiojo poreikio nustatymo pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopija;
5. Neįgaliojo pažymėjimas;
6. Medicininių dokumentų išrašas F027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl socialinės globos namų profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio;
Jeigu asmuo su negalia yra neveiksnus, papildomai pateikiama:
7. Teismo sprendimo, kuriuo
asmuo pripažįstamas neveiksniu, kopija;
8. Teismo nutarties, kuria neveiksniam asmeniui paskirtas globėjas, kopija.
Pastaba. Seniūnijos socialinis darbuotojas arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme - paraiškoje turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasAsmeniui paskirtos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos institucijoje
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius. Vyr. specialistė Kristina Vigraitienė, tel. (8 318) 51 375, el. p. kristina.vigraitiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinė darbuotoja Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Rūta Ramanauskienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. ruta.ramanauskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 66 140, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Būdviečio seniūnija: socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinė darbuotoja Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinė darbuotoja Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt; socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt.
Šeštokų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt.
Veisiejų seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijos socialinis darbuotojas:
1. Priima prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti su visais reikalingais dokumentais ir užregistruoja SPIS ir „Paramos“ sistemoje;
2. Prie gauto prašymo - paraiškos prideda reikalingus dokumentus iš registrų duomenų bazių:
2.1. Pažyma apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą;
2.2. Asmens pažyma apie šeimos sudėtį;
2.3. Asmens pažyma apie gaunamas socialines išmokas;
2.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informacija apie gaunamą pensiją (jeigu asmuo ją gauna);
3. Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos nustato asmens socialinės globos poreikį, surašo buities tyrimo aktą;
4. Pateikia prašymą - paraišką su visais reikalingais dokumentais svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai.
Socialinių paslaugų skyrimo komisija:
1. Apsvarsto pateiktą prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti per 30 kalendorinių dienų nuo socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos;
2. Surašo posėdžio protokolą, kurį pasirašo visi komisijos nariai.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas:
1. Atsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, parengia sprendimo projektą ir jį pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima sprendimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo;
2. Sprendimo kopiją per 5 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui ir socialinių paslaugų įstaigai (ar, esant reikalui, Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).
Jei socialinių paslaugų įstaigoje yra laisvų vietų, asmuo paslaugas gali gauti nedelsiant. Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos ir išsiunčia asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopijos išsiunčiamos socialinių paslaugų įstaigai, į kurią asmuo siunčiamas, ir savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo).
Asmuo privalo nuvykti į socialinių paslaugų įstaigą per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo kopijos (ar siuntimo) įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama