Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasIlgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasIlgalaikė socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinės globos įstaigą pasirenka pats asmuo, jo globėjas ar rūpintojas.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493, (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 5TS-303 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija);
7. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 5TS-229 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“, (aktuali redakcija);
8. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 10V-425 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (aktuali redakcija).
Paslaugos gavėjasBe tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
Vaikai su negalia;
suaugę asmenys su negalia;
senyvo amžiaus asmenys.
Paslaugos suteikimo trukmė30 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos - nustatomas socialinės globos poreikis. Socialinių paslaugų skyrimo komisija per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos apsvarsto pateiktą prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Savivaldybės administracija išsiunčia pareiškėjui sprendimo dėl ilgalaikės socialinės globos kopiją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatorių dirbantį asmens gyvenamosios vietos seniūnijoje.
Pastaba: Prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, bendruomenės nariai, nurodę priežastį dėl kurios asmuo, jo globėjas ar rūpintojas negali to padaryti pats.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopija;
3. Socialinį statusą ar veiklos pobūdį patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgalumo pažymėjimus ir t. t.) šių dokumentų kopijas;
4. Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
5.medicinos dokumentų išrašą (F 027/a).
Jeigu asmuo su negalia yra neveiksnus, pateikiama:
6. Teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažįstamas neveiksniu, kopija;
7. Teismo nutarties, kuria neveiksniam asmeniui paskirtas globėjas, kopija.
Pastaba. Skyriaus socialinio darbo organizatorius arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas, išimties atvejais, turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Formos ir šablonai Prasymas soc paslaugoms gauti SP-8 (aktuali redakcija)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), prašyme reikia nurodyti asmens kodą.
Paslaugos teikimo rezultatasAsmeniui paskirta ilgalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus. Vyr. specialistė Indrė Sušinskienė, tel. (8 318) 51 375, el. p. indre.susinskiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 42 737, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 774, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Asta Kaušauskienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. asta.kausauskiene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Socialinio darbo organizatorius dirbantis seniūnijoje:
1. Priima prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti su visais reikalingais dokumentais ir užregistruoja jį dokumentų valdymo sistemoje (DVS), SPIS ir „Paramos“ kompiuterinėje programoje;
2. Sutikrina asmens prašyme-paraiškoje pateiktus duomenis su duomenų registrais.
3. Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos nustato asmens socialinės globos poreikį;
4. Pateikia prašymą-paraišką su visais reikalingais dokumentais svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai.
Socialinių paslaugų skyrimo komisija:
1. Apsvarsto pateiktą prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti per 30 kalendorinių dienų nuo socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos;
2. Komisijos sekretorius surašo komisijos protokolą, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas:
1. Atsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, parengia sprendimo projektą ir jį pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris priima sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo;
2. Sprendimas per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiamas (išsiunčiamas) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.
3. Asmens pasirašyto sprendimo kopija yra perduodama paslaugas teikiančiai įstaigai. Jei socialinių paslaugų įstaiga turi galimybę teikti paskirtą ilgalaikės socialinės globos paslaugą, asmuo paslaugas gali gauti nedelsiant, kitu atveju asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti paslaugas eilę pagal sprendimo dėl socialinių paslaugų skyrimo datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą).
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama