Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasVienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAsmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. – 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti.
Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jei prašymą šiai išmokai skirti asmuo pateikė, iki jam sukako 25 metai. Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.
Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:
1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
2. Sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;
3. Būsto nuomai;
4. Mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti;
6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso
technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;
7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti;
8. Žemės sklypui įsigyti
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams įstatymas, (aktuali redakcija);
2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1 – 183 (aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 10V – 244 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė1 mėnesis nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDėl vienkartinės išmokos įsikurti pareiškėjas, deklaravęs gyvenamąją vietą Lazdijų rajono savivaldybėje, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia nustatytos formos prašymą išmokai gauti
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymas išmokai gauti SP -3 (B) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1 – 183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1 – 69 redakcija).
Vienkartinei išmokai įsikurti gauti pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas pildomas seniūnijose pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą;
5. Teismo sprendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
6. Santuokos liudijimas, jeigu nepilnametis yra įregistravęs santuoką;
7. Banko atsiskaitomoji sąskaita.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPrašyme turi būti nurodyta pareiškėjo asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasIšmokama vienkartinė išmoka pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus: socialinių išmokų specialistė Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 51 386, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 42 737, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 774, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Asta Kaušauskienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. asta.kausauskiene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai:
1. Priima prašymą vienkartinei išmokai įsikurti su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančio asmens pateiktus dokumentus Gyventojų registro ir VSDFV, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymo;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistas:
1. Parengia įsakymą dėl išmokos skyrimo ir teikia jį pasirašyti skyriaus vedėjui;
2. Parengia per 5 darbo dienas pranešimą apie paskirtą (ar nepaskirtą) vienkartinę išmoką įsikurti.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius pareiškėjui skirtą vienkartinę išmoka įsikurti perveda viso dydžio arba dalimis tiesiogiai kredito teikėjui, būsto savininkui, darbų atlikėjui, kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, patvirtinančius būsto įsigijimą, baldų, namų apyvokos reikmenų ar vaizdo ir garso, buitinės technikos įsigijimą, būsto nuomą, atlikus remonto darbus ir panašiai.
Likus nepanaudotai mažesnei negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui į atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje, arba mokama per Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama