Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasAsmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLazdijų rajono savivaldybės administracija iš rajono biudžeto lėšų finansuoja:
1. Slaugos ir palaikomojo gydymo sunkiai sergančių ir negalinčių už teikiamas paslaugas mokėti asmenų, kuriems Slaugos skyriaus stacionaras dėl sveikatos būklės reikalingas ilgiau, negu 120 dienų, išlaidas;
2. Socialiai remtinų asmenų, neturinčių socialinio ir Privalomojo sveikatos draudimo garantijų, gydymąsi pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigose;
3. Asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, savanorišką gydymąsi ir reabilitacijos lėšų padengimą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 6 d. sprendimas Nr. 5TS-992 „Dėl kitų Lazdijų rajono savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, jų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (aktuali redakcija);
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. 5TS-1186 „Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo“ (aktali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo, kuriam dėl sveikatos stovio būtina stacionari medicinos pagalba, neturintis Privalomo sveikatos draudimo garantijų ir negalintis susimokėti už gydymą
Paslaugos suteikimo trukmė14 dienų nuo dokumentų pateikimo dienos priimamas sprendimas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmuo arba jo atstovas (tuo atveju, kai asmuo pats negali kreiptis) raštu kreipiasi į rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl gydymo išlaidų, nefinansuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimo (1 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija;
3. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma 027/a) arba gydytojo narkologo paraiška
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPrašyme turi būti nurodytas asmens kodas
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas sprendimas apmokėti socialiai remtino asmens, neturinčio Privalomojo sveikatos draudimo garantijų, gydymą pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros, reabilitacijos įstaigose
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Lina Margelienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. lina.margeliene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Janina Norkevičienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. janina.norkeviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Prašymas užregistruojamas, pažymint gavimo datą ir suteikiant registracijos numerį;
2. Atsakingas darbuotojas patikrina dokumentus ir prideda iš registrų duomenų bazių išrašus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir gaunamas pajamas;
3. Socialinių paslaugų skyrimo komisija savo posėdyje išnagrinėja pateiktus asmenų prašymus ir priima sprendimus dėl siuntimo į sveikatos priežiūros įstaigą. Sprendimas įforminamas surašant komisijos protokolą, kurį pasirašo visi komisijos nariai;
4. Atsakingas darbuotojas parengia nukreipimus į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriuos pasirašo Socialinių paslaugų skyrimo komisijos pirmininkas, ir siunčia juos į Sveikatos priežiūros įstaigą;
5. Sveikatos priežiūros įstaiga siunčia Lazdijų rajono savivaldybės administracijai pranešimą apie asmens priėmimą gydymui, nefinansuojamam iš PSDF lėšų;
6. Kiekvieną mėnesį už teikiamas paslaugas sveikatos priežiūros įstaiga pateikia sąskaitą apmokėjimui Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama