Vienkartinių išmokų vaikams skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasVienkartinių išmokų vaikams skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasKiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.
Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.
Globojamam vaikui, jei vaiko globėjas kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Išmokų vaikams įstatymas, (Žin., 1994, Nr. 89 – 1706; 2004, Nr. 88 – 3208; aktuali redakcija);
2. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801 (Žin., 2004, Nr.100-3724; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1 – 183 (Žin., 2005, Nr. 81 – 2986; aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 10V – 244 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDėl vienkartinės išmokos vaikui, (įvaikintam ar globojamam vaikui) Lazdijų rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę vienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia prašymą išmokai gauti:
a) ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos;
b) jeigu vaikas įvaikintas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įvaikinimo dienos;
c) jeigu vaikas globojamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašymas išmokai gauti SP -3 (A) forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1 – 183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. A1 – 44 redakcija).
Vienkartinės išmokos vaikui (įvaikintam, globojamam vaikui) gauti pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas pildomas seniūnijose pagal vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruotą gyvenamąją vietą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Vaiko gimimo liudijimas arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotas dokumentas, kai vaiko gimimo liudijimas neišduodamas;
5. Jeigu vaikas įvaikintas pateikiamas teismo sprendimas;
6. Jeigu vaikas globojamas pateikiamas dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą;
7. Banko atsiskaitomoji sąskaita.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPrašyme turi būti nurodyti tėvų (įtėvių, globėjų) ir vaiko (įvaikio, globojamo vaiko) asmens kodai
Paslaugos teikimo rezultatasšmokama vienkartinė 11 BSI dydžio išmoka
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius: socialinių išmokų specialistė Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 51 386, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Lazdijų miesto seniūnija: socialinė darbuotoja Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Rūta Ramanauskienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. ruta.ramanauskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 66 140, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Būdviečio seniūnija: socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinė darbuotoja Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinė darbuotoja Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt; socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt.
Šeštokų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt.
Veisiejų seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijų socialiniai darbuotojai:
1. Priima prašymą vienkartinei išmokai vaikui (įvaikintam, globojamam vaikui) su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančių tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktus dokumentus Gyventojų registro ir VSDFV, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia išmokos apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas:
1. Patikrina ir patvirtina vienkartinės išmokos vaikui apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“;
2. Parengia įsakymą dėl išmokos skyrimo ir teikia jį pasirašyti skyriaus vedėjui;
3. Parengia per 5 darbo dienas pranešimus apie paskirtą (ar nepaskirtą) vienkartinę išmoką vaikui (įvaikintam, globojamam vaikui).
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl vienkartinės išmokos vaikui (įvaikintam, globojamam vaikui) skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda į:
1. Pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje;
2.Socialinės globos įstaigos VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrą;
3. Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama