Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasBūsto pritaikymas neįgaliesiems
Paslaugos esmės trumpas aprašymasBūsto pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam saugiai patekti į būstą, laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje. Būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A1-194 „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintas „Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių planas“ aktuali redakcija.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-37 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ aktuali redakcija.
3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. Nr. 10V-238 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos būsto pritaikymo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasTeisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:
1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba
2. judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
3. specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas) (toliau – asmuo).

Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos (savivaldybės administracija praneša pareiškėjui apie komisijos sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo / netenkinimo). Prašymai priimami visus metus. Komisijos posėdis įvyksta komisijos pirmininko nustatytą dieną ir laiką, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmenų prašymai ir visi dokumentai dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui arba jam teisėtai atstovaujančiam asmeniui (tėvams, įtėviams, vaikams, įvaikiams, sutuoktiniui ar gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbančiam Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinio darbo organizatoriui) atvykus į rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių arba internetu per Būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistemą (BPNAS), kurios adresas yra www.unriis.lt/bpnaslogin/ Pareiškėjas, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrašant pritaikyti būstą pateikiama:
1. Laisvos formos prašymas dėl būsto pritaikymo (rekomenduojama forma pridedama);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Teisėtą atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo.
Gavus pranešimą apie planuojamą komisijos posėdžio vietą ir laiką, pateikiama iki nurodytos pranešime datos:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
2. Teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento, kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo, kopija;
3. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
4. Mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);
5. Būsto inventorinės bylos kopija;
6. Rašytinis neįgaliojo sutikimas naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
7. Banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui arba kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimas leisti pritaikyti būstą;
8. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas arba kai prašoma pritaikyti bendraturčių bendro naudojimo patalpas bei patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus, kai prašoma pritaikyti socialinį būstą).
Formos ir šablonai Prašymas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPriimamas sprendimas dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo asmeniui, atitinkančiam Būsto pritaikymo tvarkos aprašo nuostatas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 613) 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 613) 21 979, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Prašymas priimamas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje, užregistruojant dokumentų valdymo sistemoje ir „Paramos“ sistemoje.
2. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas pildo Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akto I ir II dalis ir, gavęs rašytinį neįgaliojo sutikimą naudoti jo asmens duomenis, prideda šiuos dokumentus:
2.1. Pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį kopiją;
2.2. Savivaldybės administracijos ar Techninės pagalbos neįgaliesiems centro turimos pažymos apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį kopiją;
2.3. Išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą neįgaliojo gyvenamąją vietą;
2.4. Išrašą iš VSDFV duomenų bazės apie neįgaliojo darbo santykių būklę bei kitą darbinę veiklą;
2.5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą.
3. Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikį nustato savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti savivaldybės administracijos darbuotojai, nuvykę į asmens gyvenamąją vietą. Jie pildo Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akto III ir IV dalis.
4. Prašymus pritaikyti būstą, komisija nagrinėja komisijos pirmininko nustatytą dieną ir laiką, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.
5. Prieš komisijos posėdį pareiškėjams, pateikusiems prašymus pritaikyti būstus, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atsakingas darbuotojas išsiunčia pranešimus, kuriuose pateikiama ši informacija:
5.1. pranešimas apie planuojamą komisijos posėdį, kuriame numatoma svarstyti pareiškėjo prašymą;
5.2. vieta bei data, iki kurios prašoma pateikti trūkstamus dokumentus.
6. Praėjus nurodytų dokumentų pateikimo laikui, atsakingas darbuotojas dar kartą raštu kreipiasi į pareiškėją ir nurodo kokius dokumentus ir iki kurio laiko pareiškėjas turi pristatyti rajono savivaldybės administracijai. Trūkstamų dokumentų nepateikus, prašymas toliau nenagrinėjamas.
7. Komisija posėdžio protokolą su priedais perduoda rajono savivaldybės administracijai.
8. Rajono savivaldybės administracija informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą per 15 d. d.
9. Rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius inicijuoja būsto pritaikymo darbų ir keltuvų pirkimą, organizuoja darbų techninę priežiūrą, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja darbų priėmimą ir darbų priėmimo aktų pasirašymą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama