Išmokų vaikams skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasIšmokų vaikams skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠeimoms ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,50 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).
Šeimoms ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt):
1. Kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
2. Kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų,
jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ir daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.100-3724; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; aktuali redakcija);
4. Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas (Žin., 2009, Nr. 152-6820; aktuali redakcija);
5. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 10V–244 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 mėnesis nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPareiškėjas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti reikalingus dokumentus
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas išmokai gauti (SP -3 (A1) forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1 – 440 (1 priedas). Prašymas pildomas seniūnijose pagal
vieno iš tėvų (globėjų) deklaruotą gyvenamąją vietą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Vaiko gimimo liudijimas (liudijimai);
5. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
6. Ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai yra nutraukę santuoką;
7. Mirties liudijimas, jeigu vaiko vienas iš tėvų yra miręs;
8. Jei vaikas yra globojamas, pateikti dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
9. Jeigu šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vidutinės mėnesio pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais gautomis pajamomis, sumažėjo – pateikiami dokumentai per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių nuo teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesio šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų gautas pajamas;
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), prašyme reikia nurodyti tėvų (globėjų) ir vaikų asmens kodus
Paslaugos teikimo rezultatasIšmoka skiriama ir mokama:
1. 0,75 BSI dydžio per mėnesį, auginamam ar globojamam vaikui nuo gimimo iki 2 metų, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna motinystės (tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 VRP dydžio;
2. 0,4 BSI dydžio per mėnesį, kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų arba nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi, bet ne ilgiau kaip jiems sukaks 24 metai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius: socialinių išmokų specialistė Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 51 386, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Lazdijų miesto seniūnija: socialinė darbuotoja Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Rūta Ramanauskienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. ruta.ramanauskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 66 140, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Būdviečio seniūnija: socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinė darbuotoja Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinė darbuotoja Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt; socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt.
Šeštokų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt.
Veisiejų seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijų socialiniai darbuotojai:
1. Priima prašymą išmokai gauti su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančių išmokų vaikams pateiktus dokumentus Gyventojų registro, VSDFV ir kitų registrų, esančių paramos SPIS sistemoje, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia išmokos apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“ .
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas:
1. Patikrina ir patvirtina išmokos vaikui apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“;
2. Parengia įsakymą dėl išmokos skyrimo ir teikia jį pasirašyti skyriaus vedėjui;
3. Parengia per 5 darbo dienas pranešimus apie paskirtą (ar nepaskirtą) išmoką vaikui.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl išmokos vaikui skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda į:
1. Pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje;
2. Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
3.Socialinės globos įstaigos VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama