Globos (rūpybos) išmokų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinė parama
Paslaugos pavadinimasGlobos (rūpybos) išmokų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) globojamam šeimoje, šeimynoje, nevyriausybinėje, valstybinėje ar savivaldybės vaikų globos institucijoje (įstaigoje):
1. Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, nevyriausybinėje ar savivaldybės vaikų globos institucijoje (įstaigoje) jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui (alimentai), globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio;
2. Kiekvienam vaikui, kuriam nustatyta globa ar rūpyba šeimynoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui (alimentai), globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 8 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio;
3. Jeigu globojamas vaikas išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos (centro) ar profesinės mokyklos (profesinio rengimo centro) bendrabutyje jam skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį;
4. Jei pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), tai pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 10V–244 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFiziniai asmenys
Paslaugos suteikimo trukmė1 mėnesis nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos (priimamas sprendimas)
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasDėl globos (rūpybos) išmokos pareiškėjas kreipiasi:
1. Jei vaikui globą (rūpybą) nustatė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius (neatsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas gyvenamąją vietą yra deklaravęs ne Lazdijų rajono savivaldybėje) kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia nustatytos formos prašymą išmokai gauti;
2. Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, kuris mokosi profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, (neatsižvelgiant į tai, kad asmuo gyvenamąją vietą yra deklaravęs ne Lazdijų rajono savivaldybėje) kreipiasi į savivaldybės administracijos seniūniją arba į kito rajono savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje yra mokykla ir pateikia nustatytos formos prašymą išmokai gauti;
3. Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs asmuo studijuoja užsienio valstybės bendrojo lavinimo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje, aukštojoje mokykloje, dėl globos (rūpybos) išmokos mokėjimo kreipiasi pagal deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia nustatytos formos prašymą išmokai gauti
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas išmokai gauti (SP -3 (B) forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-69 (1 priedas). Prašymas pildomas seniūnijose:
- pagal vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba) deklaruotą gyvenamąją vietą;
- pagal asmens, kuriam pasibaigusi vaiko globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, besimokančiam, kurios teritorijoje yra mokykla;
- pagal asmenis, kuriam pasibaigusi vaiko globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs studijuojantiems užsienio mokyklose, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Vaiko gimimo liudijimas;
5. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
6. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
7. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
8. Duomenys apie praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą:
- jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio;
- pažyma iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie SADM, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką;
- pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, ir kita.
9. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje;
10. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi;
11. Banko atsiskaitomoji sąskaita.
Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), prašyme reikia nurodyti globėjo (rūpintojo) ir vaikų asmens kodus
Paslaugos teikimo rezultatasIšmoka skiriama ir mokama:
1. 4 BSI dydžio per mėnesį, kai vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu arba pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, kai asmuo mokosi, bet ne ilgiau kaip iki jam sukanka 24 metai;
2. 8 BSI dydžio per mėnesį, kai vaikui, kuriam nustatyta globa ar rūpyba šeimynoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu;
3. 2 BSI dydžio per mėnesį, kai vaikas išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos (centro) ar profesinės mokyklos (profesinio rengimo centro) bendrabutyje
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyrius. Socialinių išmokų specialistė Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 51 386, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 42 737, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 774, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Asta Kaušauskienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. asta.kausauskiene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai:
1. Priima prašymą globos (rūpybos) išmokai su visais reikalingais dokumentais;
2. Patikrina besikreipiančių globėjų (rūpintojų) pateiktus dokumentus Gyventojų registro, VSDFV ir kitų registrų, esančių paramos SPIS sistemoje, o išrašus iš šių duomenų bazių prideda prie prašymų;
3. Prašymus registruoja socialinės paramos sistemoje SPIS;
4. Parengia išmokos apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistas:
1. Patikrina ir patvirtina išmokos globos (rūpybos) vaikui apskaičiavimą socialinės paramos sistemoje „Parama“;
2. Parengia įsakymą dėl išmokos skyrimo ir teikia jį pasirašyti skyriaus vedėjui;
3. Parengia per 5 darbo dienas pranešimus apie paskirtą (ar nepaskirtą) globos (rūpybos) išmoką.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl globos (rūpybos) išmokos skyrimo (neskyrimo), pasirašydamas įsakymą.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius išmokas perveda į:
1. Pareiškėjo atidarytą sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje;
2. Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama