Dienos socialinės globos vaikams su negalia skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasDienos socialinės globos vaikams su negalia skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasDienos socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis vaikui iki 18 m., turinčiam negalią, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje ar vaiko namuose.
Dienos socialinės globos paslaugų trukmė :
1. Institucijoje – nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę;
2. Asmens namuose nuo 2 iki 8 val. per parą iki 7 kartų per savaitę
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, (Žin., 2006, Nr. 17-589; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 “Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 81-2986; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ ( Žin., 2006, Nr. 43-1570; aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1571; aktuali redakcija);
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4163; aktuali redakcija);
7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 97-3793; aktuali redakcija);
8. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2006 m. lapkricio 14 d. sprendimas Nr. 5TS-1389 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas“ (aktuali redakcija);
9. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 5TS-1079 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“ (aktuali redakcija);
10. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 5TS-1080 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasVaikas su negalia, kuriam vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 „Dėl socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodikos patvirtinimo“ (2006, Nr. 97-3793; 2007, 81-3350; 2007, Nr. 140-5766) nustatytas dienos socialinės globos poreikis
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos - nustatomas socialinės globos poreikis. Socialinių paslaugų skyrimo komisija per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos apsvarsto pateiktą prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Savivaldybės administracija išsiunčia pareiškėjui sprendimo dėl dienos socialinės globos kopiją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo saugumui, socialinės globos poreikis nevertinamas ir sprendimas priimamas per 1-3 dienas
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasVienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas raštu kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.
Pastaba: Prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, bendruomenės nariai, nurodę priežastį dėl kurios vaiko tėvai (įtėviai) ar globėjas negali to padaryti patys
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. A1-367 (1 priedas);
2. Vaiko gimimo liudijimas;
3. Neįgalumo lygio pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopija;
4. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
5. Medicininių dokumentų išrašas (F027/a) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada;
6. Dokumentai apie tėvus ir globėjus (paso, asmens tapatybės kortelės kopija, teismo sprendimų, nutarčių kopijos).
Pastaba: Seniūnijos socialinis darbuotojas arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas, išimties atvejais, turi teisę reikalauti papildomų dokumentų
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), prašyme reikia nurodyti asmens kodą
Paslaugos teikimo rezultatasVaikui su negalia paskirta dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ar vaiko namuose
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos skyriaus vedėja Rosvita Rupšienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rosvita.rupsiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos skyrius. Vyr. specialistė Kristina Vigraitienė, tel. (8 318) 51 375, el. p. kristina.vigraitiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinė darbuotoja Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Rūta Ramanauskienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. ruta.ramanauskiene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinė darbuotoja Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 66 140, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Būdviečio seniūnija: socialinė darbuotoja Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinė darbuotoja Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 42 737, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinė darbuotoja Gintarė Stučkienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. gintare.stuckiene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinis darbuotojas Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt; socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt.
Šeštokų seniūnija: socialinė darbuotoja Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 797, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Stasė Dabravolskienė, tel. (8 318) 45 823, el. p. stase.dabravolskiene@lazdijai.lt.
Veisiejų seniūnija: socialinė darbuotoja Rūta Šeštokienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. ruta.sestokiene@lazdijai.lt;
socialinė darbuotoja Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijos socialinis darbuotojas:
1. Priima prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti su visais reikalingais dokumentais ir užregistruoja SPIS ir „Paramos“ sistemoje;
2. Prie gauto prašymo - paraiškos prideda reikalingus dokumentus iš registrų duomenų bazių:
2.1. Pažymą apie vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį;
2.2. Pažymą apie gaunamas šalpos išmokas;
2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informaciją apie gaunamą pensiją (jeigu vaikui ji paskirta);
3. Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos nustato vaiko su negalia socialinės globos poreikį, surašo buities tyrimo aktą;
4. Pateikia prašymą - paraišką su visais reikalingais dokumentais svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai.
Socialinių paslaugų skyrimo komisija:
1. Apsvarsto pateiktą prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti per 30 kalendorinių dienų nuo socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos;
2. Surašo posėdžio protokolą, kurį pasirašo visi komisijos nariai.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas:
1. Atsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, parengia sprendimo projektą ir jį pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
2. Sprendimo kopiją per 5 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui ir socialinių paslaugų įstaigai.
Jei socialinių paslaugų įstaigoje yra laisvų vietų, asmuo paslaugas gali gauti nedelsiant.
Asmuo privalo nuvykti į socialinių paslaugų įstaigą per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo vaiko tėvams (įtėviams, globėjui) dienos
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama