Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaSocialinės paslaugos
Paslaugos pavadinimasDienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasDienos socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis suaugusiems asmenims su negalia teikiama kompleksinė pagalba, kai reikia nuolatinės specialistų priežiūros dienos metu.
Dienos socialinės globos paslaugų trukmė:
1. Institucijoje – nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę;
2. Asmens namuose – nuo 2 iki 10 val. per parą iki 7 kartų per savaitę.
Socialinės globos įstaigą pasirenka pats asmuo (globėjas)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, (aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (aktuali redakcija);
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2006 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 5TS-1233 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas“ (aktuali redakcija);
7. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. 5TS-1079 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“ (aktuali redakcija);
8. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 5TS-229 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų ir kainų nustatymo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasSuaugęs asmuo su negalia, kuriam vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatytas dienos socialinės globos institucijoje (asmens namuose) poreikis
Paslaugos suteikimo trukmė30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos - nustatomas socialinės globos poreikis. Socialinių paslaugų skyrimo komisija per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos apsvarsto pateiktą prašymą -paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Savivaldybės administracija išsiunčia pareiškėjui sprendimo dėl dienos socialinės globos kopiją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasAsmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas) raštu kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.
Pastaba: Prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, bendruomenės nariai, nurodę priežastį dėl kurios asmuo, jo globėjas ar rūpintojas negali to padaryti pats
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (1 priedas); kurio forma (SP-8) patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. A1-367 (1 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopija;
3. Darbingumo lygio pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopija;
4. Specialiojo poreikio nustatymo pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopija;
5. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
6. Medicininių dokumentų išrašas F027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada.
Jeigu asmuo su negalia yra neveiksnus, pateikiama:
7. Teismo sprendimo, kuriuo
asmuo pripažįstamas neveiksniu, kopija;
8. Teismo nutarties, kuria neveiksniam asmeniui paskirtas globėjas, kopija.
Pastaba. Seniūnijos socialinis darbuotojas arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas, išimties atvejais, turi teisę reikalauti papildomų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo-paraiškos forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), prašyme reikia nurodyti asmens kodą
Paslaugos teikimo rezultatasAsmeniui su negalia paskirta dienos socialinės globos paslaugos institucijoje (namuose)
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSocialinės paramos ir sveikatos skyrius
Paslaugos vadovasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė, tel. (8 318) 66 106, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasSocialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. specialistė Indrė Sušinskienė, tel. (8 318) 51 375, el. p. indre.susinskiene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija: socialinio darbo organizatorė Greta Jurkonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. greta.jurkoniene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Jovita Pacukonienė, tel. (8 318) 51 104, el. p. jovita.pacukoniene@lazdijai.lt.
Lazdijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Zita Jonuškienė, tel. (8 318) 66 140, el. p. zita.jonuskiene@lazdijai.lt;
Būdviečio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 41 521 , el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kapčiamiesčio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 131, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Krosnos seniūnija: socialinio darbo organizatorė Agnė Svipaitė, tel. (8 318) 42 737, el. p. agne.svipaite@lazdijai.lt.
Kučiūnų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Džiuginta Kukučionienė, tel. (8 318) 43 440, el. p. dziuginta.kukucioniene@lazdijai.lt.
Noragėlių seniūnija: socialinio darbo organizatorius Ąžuolas Baležentis, tel. (8 318) 43 823, el. p. azuolas.balezentis@lazdijai.lt.
Seirijų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Vabalienė, tel. (8 318) 58 283,el. p. neringa.vabaliene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Neringa Apolskienė, tel. (8 318) 47 118, el. p. neringa.apolskiene@lazdijai.lt.
Šventežerio seniūnija: socialinio darbo organizatorė Rūta Maskeliūnaitė, tel. (8 318) 44 774, el. p. ruta.maskeliunaite@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija: socialinio darbo organizatorė Asta Kaušauskienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. asta.kausauskiene@lazdijai.lt;
socialinio darbo organizatorė Lijana Grytėnienė, tel. (8 318) 56 567, el. p. lijana.gryteniene@lazdijai.lt.
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Seniūnijos socialinis darbuotojas:
1. Priima prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti su visais reikalingais dokumentais ir užregistruoja SPIS ir „Paramos“ sistemoje;
2. Prie gauto prašymo - paraiškos prideda reikalingus dokumentus iš registrų duomenų bazių:
2. 1. Pažymą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį;
2.2. Pažymą apie asmens gaunamas socialines išmokas;
2.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informaciją apie gaunamą pensiją (jeigu asmuo ją gauna).
3. Per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos nustato asmens socialinės globos poreikį, surašo buities tyrimo aktą;
4. Pateikia prašymą - paraišką su visais reikalingais dokumentais svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai.

Socialinių paslaugų skyrimo komisija:
1. Apsvarsto pateiktą prašymą - paraišką socialinėms paslaugoms gauti per 30 kalendorinių dienų nuo socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos;
2. Surašo posėdžio protokolą, kurį pasirašo visi komisijos nariai.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas:
1. Atsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, parengia sprendimo projektą ir jį pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima sprendimą dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
2. Sprendimo kopiją per 5 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui ir socialinių paslaugų įstaigai.
Jei socialinių paslaugų įstaiga turi galimybių teikti paskirtą dienos socialinės globos paslaugą, asmuo paslaugas gali gauti nedelsiant.
Asmuo su negalia privalo per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo kopijos įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos pradėti naudotis dienos socialinės globos paslauga
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama