Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasVaiko nuolatinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasNuolatinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimas vaikui, likusiam be tėvų globos. Vaikui nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi arba sprendimu pagal rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus arba prokuroro pareiškimą.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.251 straipsnis, 3.252 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalies 1 punktas, 3.256, 3.257, 3.263 straipsnis;
2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 498 straipsnis, 499 straipsnis;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 806 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 “Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo”.
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo.
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikiamas nustatytos formos prašymas ir kiti reikiami dokumentai Vaiko teisių apsaugos skyriui (galima atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 3 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Santuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo susituokęs;
4. Teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu asmuo išsituokę;
5. Vaiko gimimo liudijimas
6. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
7. Kartu su vaiko būsimuoju globėju (rūpintoju) gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai (rekomenduojama forma - 2 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas);
8. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas apie vaiko būsimojo globėjo (rūpintojo) sveikatą;
9. Teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopija, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
10. Teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyriumi kopija, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
11. Teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo nepilnamečiams vaikams arba patvirtintos teismo sutarties dėl vaiko materialinio išlaikymo kopija;
12. Sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jeigu asmuo yra našlys (našlė);
13. Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir kitų jo šeimos narių gaunamas pajamas;
14. Dokumentai, įrodantys artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku;
15. Dokumentai apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas.
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Sutikimo forma (2 priedas)
Prašymo pildymo pavzdys (3 priedas)
Sutikimo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasRajono apylinkės teismo sprendimu arba nutartimi nustatoma vaikui (-ams) nuolatinė globa (rūpyba) bei paskiriamas vaiko globėjas (rūpintojas).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė,
tel. (8 318) 66 134, el. p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė,
tel. (8 318) 66 104,
el. p. ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikus fiziniam asmeniui prašymą dėl jo paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), prašymas yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs visus reikiamus dokumentus, paruošia teismui pareiškimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir nuolatinio globėjo (rūpintojo) paskyrimo. Vaikui nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi arba sprendimu pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą. Nustačius vaiko nuolatinę globą (rūpybą), Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai sudaro, saugo ir nuolat pildo vaiko nuolatinės globos (rūpybos) bylą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.