Vaiko nuolatinės globos (rūpybos) institucijoje organizavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasVaiko nuolatinės globos (rūpybos) institucijoje organizavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasNuolatinės globos (rūpybos) institucijoje organizavimas vaikui, likusiam be tėvų globos. Nuolatinė globa (rūpyba) institucijoje nustatoma teismo nutartimi arba sprendimu pagal rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ar prokuroro pareiškimą, surinkus visus reikiamus dokumentus apie vaiko būsimąjį globėją (rūpintoją), vaiką, jo tėvus bei vaiko artimuosius giminaičius.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.251 straipsnis, 3.252 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalies 1 punktas, 3.256, 3.257, 3.261, 3.263 straipsniai, 3.265 straipsnio 3 punktas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 806 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 “Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo”.
Paslaugos gavėjasJuridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikiamas nustatytos formos prašymas ir kiti reikalingi dokumentai Vaiko teisių apsaugos skyriui (galima atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas;
3. Įstatų, steigimo sandorio arba bendrųjų nuostatų kopijos;
4. Pažyma apie finansavimo šaltinius
5. Patalpų, kuriose gyvens globojami (rūpinami) vaikai, nuosavybę ar patikėjimo teisę patvirtinantys dokumentai arba nuomos ar panaudos sutarčių kopijos;
6. Pažyma, patvirtinanti, kad patalpos, kuriose gyvens globojami (rūpinami) vaikai, atitinka saugos darbe, techninius, sanitarijos ir higienos reikalavimus.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia.
Paslaugos teikimo rezultatasRajono apylinkės teismo nutartimi ar sprendimu nustatoma vaikui (-ams) nuolatinė globa (rūpyba) institucijoje bei paskiriamas vaiko globėjas (rūpintojas).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė,
tel. (8 318) 66 134, el.p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė,
tel. (8 318) 66 104,
el. p. ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas.
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Juridiniam asmeniui pateikus prašymą dėl jo paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), prašymas yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaikui nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi ar sprendimu pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus arba prokuroro pareiškimą.
Nustačius vaiko nuolatinę globą (rūpybą), Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai sudaro, saugo ir nuolat pildo vaiko nuolatinės globos (rūpybos) bylą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.