Vaiko laikinosios globos (rūpybos) institucijoje nustatymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasVaiko laikinosios globos (rūpybos) institucijoje nustatymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLaikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos. Parengiamas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo konkrečiam vaikui (-ams) bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.251, 3.252, 3.254, 3.261, 3.264 straipsniai, 3.265 straipsnio 3 punktas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasJuridinis asmuo.
Paslaugos suteikimo trukmė3 Vaiko laikinosios globos (rūpybos) skubus nustatymas trunka 3 darbo dienas. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) planuotas nustatymas vyksta tik surinkus visus reikiamus dokumentus apie vaiko būsimąjį globėją (rūpintoją), vaiką, jo tėvus bei vaiko artimuosius giminaičius.
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikiamas prašymas ir kiti reikalingi dokumentai Vaiko teisų apsaugos skyriui (galima atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas). Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56;
2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimas;
3. Įstatų, steigimo sandorio arba bendrųjų nuostatų kopijos;
4. Pažyma apie finansavimo šaltinius;
5. Patalpų, kuriose gyvens globojami (rūpinami) vaikai, nuosavybę ar patikėjimo teisę patvirtinančių dokumentų arba nuomos ar panaudos sutarčių kopijos;
6. Pažyma, patvirtinanti, kad patalpos, kuriose gyvens globojami (rūpinami) vaikai, atitinka saugos darbe, techninius, sanitarijos ir higienos reikalavimus.
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisNereikia pateikti asmens tapatybės dokumento.
Paslaugos teikimo rezultatasSavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui nustatoma globa (rūpyba) institucijoje bei paskiriamas vaiko globėjas (rūpintojas).
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė, tel.
(8 318) 66 134, el. p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė,
tel. (8 318) 66 104,
el. p. ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Juridiniam asmeniui pateikus prašymą dėl jo paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), prašymas yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaiko teisių apsaugos skyrius išnagrinėja asmens pateiktus dokumentus ir įvertina, ar jie atitinka keliamus reikalavimus. Vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojai, priėmę sprendimą dėl juridinio asmens tinkamumo skirti vaiko globėju (rūpintoju), su teikimu kreipiasi į rajono savivaldybės administracijos direktorių. Administracijos direktoriaus įsakymu nuo prašymo nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) įregistravimo dienos savivaldybėje vaikui nustatoma laikinoji globa (rūpyba) bei paskiriamas vaiko globėjas (rūpintojas). Nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą), Vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojai sudaro, saugo ir nuolat pildo vaiko laikinosios globos (rūpybos) bylą.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.