Įvaikintojų pradinis įvertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasĮvaikintojų pradinis įvertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasĮvaikintojų pradinio įvertinimo paslauga apima reikalingų dokumentų surinkimą, duomenų patikrinimą apie asmenis, norinčius įvaikinti, ir jų informavimą apie tolesnį pasirengimo įvaikinti patikrinimą.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2. Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje) ir kitos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 1422 ,,Dėl įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. A1-154 „Dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė30 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasFizinis asmuo, norintis įvaikinti vaiką, turi pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Vaiko teisių apsaugos skyriui (gali atsiųsti paštu arba el. būdu, pasirašius kvalifikuotu el. parašu).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas, kuriame pateikti duomenys apie save (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė ir materialinė padėtis), šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę bei įvaikinimo motyvus. Jeigu įvaikinamas vaikas, globojamas institucijoje, – rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas. Jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas – rekomenduojama forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 4 priedas;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Santuokos liudijimo kopija, jeigu išsituokęs,-teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo (jeigu yra) arba ištuokos liudijimo kopija, jeigu našlys,- sutuoktinio mirties liudijimo kopija;
4. Pažymos apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą;
5. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a ,,Medicininis pažymėjimas“). Jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas – įvaikinamo vaiko sveikatos pažymėjimas;
6. Sutuoktinio rašytinis sutikimas įvaikinti, kai vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių (forma- 5 priedas, pildymo pavyzdys – 6 priedas). Jis rašomas, kai norima įvaikinti sutuoktinio vaiką arba vaiką iš globos namų. Kito sutuoktinio sutikimo nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu,- šiuo atveju pateikiama teismo sprendimo kopija;
7. Įvaikinamo vaiko gimimo liudijimo kopija, jeigu įvaikinamas sutuoktinio vaikas;
8. Dokumentai apie šeimos gaunamas pajamas;
9. Pažyma apie šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro pažymėjimas apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą).
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (2 priedas)
Prašymo forma (3 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Sutikimo forma (5 priedas)
Sutikimo pildymo pavyzdys (6 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasVaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs visus reikiamus dokumentus apie fizinį asmenį, norintį įsivaikinti vaiką, jį informuoja apie organizuojamą pasirengimo įvaikinti patikrinimą, kurį atlieka atestuotas socialinis darbuotojas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąVaiko teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovasVaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Daiva Gorochovenkienė,
tel. (8 318) 66 134, el. p. vtat@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasVaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė Ramunė Gurevičienė,
tel. (8 318) 66 104, el. p.
ramune.gureviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaTeismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Fiziniam asmeniui, norinčiam įvaikinti globojamą institucijoje arba sutuoktinio vaiką, pateikus prašymą, jis yra užregistruojamas dokumentų apskaitoje pagal institucijoje nustatytą dokumentų valdymo tvarką. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojas patikrina, ar įvaikintojai nėra teismo pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais, ar jiems nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia, ar jie nebuvo vaiko globėjais (rūpintojais) ir globa (rūpyba) nebuvo panaikinta dėl jų kaltės, ar jie neserga Kontraindikacijų sąraše nurodytomis ligomis, kurioms esant jie negalėtų įsivaikinti vaiko. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojas kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos su prašymu išduoti pažymas apie norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, ir faktiškai kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą, taip pat į teritorinę policijos įstaigą pagal norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių gyvenamąją vietą dėl informacijos apie jų padarytus administracinės teisės pažeidimus. Jeigu vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai, remdamiesi gauta informacija, nustato, kad pasirengimas įvaikinti negali būti tęsiamas, apie tai įvaikintojas informuojamas per 3 darbo dienas.
Jeigu Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai nustato, kad pasirengimas įvaikinimui gali būti tęsiamas, apie tai įvaikintojas informuojamas per 3 darbo dienas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama.