Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVaiko teisių apsauga
Paslaugos pavadinimasVaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAtsižvelgus į pateiktus prašymus bei surinktą papildomą medžiagą, vaikui gali būti paskirta minimalios priežiūros priemonė arba priimtas sprendimas dėl kreipimosi į teismą gauti leidimą skirti vidutinės priežiūros priemonę
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. ISAK-2243 „Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“;
3. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 10V-985 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos sudarymo"
(aktuali redakcija)
4. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 10V-1089 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos darbo reglamento patvirtinimo" (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo:
vaiko atstovas pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, mokykla
Paslaugos suteikimo trukmė5 Minimalios priežiūros priemonių skyrimo atveju - 5 darbo dienos (jeigu vaikas kelia realų pavojų kitų žmonių gyvybei, sveikatai ir turtui) arba 15 darbo dienų kitais atvejais. Vidutinės priežiūros priemonės skyrimo atveju - 3 darbo dienos nuo teismo leidimo gavimo datos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikiamus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasMinimalios priežiūros skyrimo atveju:
1. Laisvos formos prašymas;
2. Vaiko asmens dokumento kopija;
3. Vaiko charakteristika;
4. Šeimos charakteristika ir gyvenimo sąlygų aprašymas;
5. Pažyma apie mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos, numatytos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, teikimo galimybes;
6. Mokyklos pažyma apie vaiko mokymosi pasiekimus.

Vidutinės priežiūros skyrimo atveju:
1. Laisvos formos prašymas;
2. Vaiko asmens dokumento kopija;
3. Bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopija ir ištuokos liudijimas, jei santuoka nutraukta;
4. Vaiko charakteristika;
5. Mokyklos pažyma apie vaiko mokymosi pasiekimus;
6. Šeimos charakteristika ir gyvenimo sąlygų aprašymas;
7. Pažyma apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir jų efektyvumą;
8. Teritorinės policijos įstaigos pažyma apie vaiko padarytas nusikalstamas veikas;
9. Medikų pažyma apie vaiko sveikatą;
10. Medikų pažyma apie vaiko psichikos sveikatą
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti vaiko asmens dokumento kopiją, vidutinės priežiūros skyrimo atveju - bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją
Paslaugos teikimo rezultatasGalimas vienas rezultatas iš pateiktų:
1. Prašymas netenkinamas;
2. Vaikui paskirta ar pratęsta minimalios priežiūros priemonė;
3. Kreipimasis į teismą, prašant vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąAdministracija
Paslaugos vadovasLaima Stankevičienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, tel. 861311948, el. p. laima.stankeviciene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasLazdijų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija. Komisijos pirmininkė Laima Stankevičienė, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, tel. (8 318) 51 633, el. p. laima.stankeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija. Komisijos sekretorė Auksė Stirbienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 318) 66 143, el. p. aukse.stirbiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija, Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateikti dokumentai registruojami dokumentų valdymo sistemoje ir šaukiamas Lazdijų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdis, į kurį kviečiami mokyklos atstovai, vaikas, jo tėvai ir kiti susiję asmenys. Jei komisija nusprendžia vaikui skirti minimalios priežiūros priemonę, su siūlymu ji kreipiasi į administracijos direktorių, kuris priima galutinį sprendimą skirti ar neskirti minimalios priežiūros priemonę.

Svarstant vidutinės priežiūros priemonės skyrimo klausimą, administracijos direktorius išsiunčia teismui prašymą dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę ir, jei leidimas yra išduodamas, priima galutinį sprendimą, skirdamas vidutinės priežiūros priemonę
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama