Paraiškų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimui pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus priėmimas ir atrankos vykdymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŠvietimas
Paslaugos pavadinimasParaiškų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimui pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus priėmimas ir atrankos vykdymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasVadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo finansavimo tvarkos aprašu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija priima mokytojų paraiškas perkvalifikavimo studijų finansavimui gauti ir organizuoja pretendentų gauti finansavimą atranką pagal nustatytus kriterijus bei priima sprendimą dėl rekomendacijos finansavimui perkvalifikavimo studijoms gauti. Rekomendacija siunčiama Švietimo ir mokslo ministerijai.
Paraiškos priimamos tik tuo atveju, jei Švietimo ir mokslo ministerija skiria lėšų perkvalifikavimo studijoms finansuoti. Apie galimybę teikti paraiškas informuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. ISAK-434 ,,Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 24-885; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos motyvuotas prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Perkvalifikavimo institucijos pažyma (originalas) apie studijas;
3. Darbdavio rekomendacija;
4. Išsilavinimo (diplomo) kopija;
5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (vardas, pavardė, asmens kodas);
6. Pasikeitus pavardei - pavardės keitimą patvirtinančio dokumento kopija
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopijos
Paslaugos teikimo rezultatasKomisijos priimtas sprendimas dėl kandidatų atrankos studijų finansavimui gauti ir rekomendacijos pateikimas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Paslaugos vadovasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas, tel. (8 318) 66 124, el. p. jonas.gudziauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Dalius Mockevičius, tel.
(8 318) 66 143, el. p. dalius.mockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Švietimo ir mokslo ministerijai skyrus lėšų studijoms finansuoti, administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri, pasibaigus paraiškų pristatymo laikotarpiui, patikrina kandidatų, siekiančių gauti perkvalifikavimo studijų finansavimą, atitikimą švietimo ir mokslo ministro nustatytiems einamųjų metų atrankos kriterijams. Posėdžio metu komisija balsuodama nusprendžia, kuriuos kandidatus rekomenduoti dėl perkvalifikavimo studijų finansavimo skyrimo. Posėdžio eiga ir priimti sprendimai protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Atrinkti kandidatai įtraukiami į bendrą paraišką (sąrašą), kuri iki nustatyto termino raštu išsiunčiama Švietimo ir mokslo ministerijai. Apie Švietimo ir mokslo ministerijos priimtą sprendimą skirti finansavimą kandidatus informuoja komisija per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama