Švietimo ir mokslo institucijų registro tvarkymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŠvietimas
Paslaugos pavadinimasŠvietimo ir mokslo institucijų registro tvarkymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠvietimo ir mokslo institucijų registro paskirtis - registruoti objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti ir kaupti, saugoti ir teikti registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims (informacija viešinama interneto puslapyje www.aikos.smm.lt). Registras suteikia gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias ugdymo (švietimo) įstaigas. Įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre įstaigos, pasikeitus jų duomenims, turi pateikti patikslintą informaciją, kurios pagrindu registre duomenys atnaujinami
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 174-6459; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. ISAK-29 „Dėl švietimo ir mokslo institucijų duomenų registravimo kortelių formų ir jų pildymo tvarkos aprašo“ (Žin., 2005, Nr. 8-250; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasRajono savivaldybės teritorijoje veikianti švietimo įstaiga (bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokykla, pagalbos švietimo įstaiga), jų filialas ar skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasJei registruojama naujai įkurta švietimo įstaiga:
1. Užpildyta Švietimo ir mokslo
institucijų duomenų registravimo kortelė, kurios formos patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-29;
2. Įstaigos registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta įstaigos vadovo;
3. Įstaigos nuostatų kopijos, patvirtintos įstaigos vadovo (be fizinio asmens ypatingų duomenų įrašų);
4. Įstaigos steigimo pažymėjimo, protokolo nuorašo ar kito dokumento kopija, patvirtinta įstaigos vadovo, kad matytųsi steigėjas;
5. Jeigu įstaiga veikia ne registracijos vietoje (nurodytoje Juridinių asmenų registre įregistruojant nuostatus), papildomai pateikiama patalpų nuomos sutartis, pažymos ar kito dokumento kopija, patvirtinta įstaigos vadovo, įrodanti, kad įstaiga teisėtai veikia kitu adresu, nėra pažeidžiama higienos normos;
6. Gimnazijos turi papildomai pateikti akreditacijos pažymėjimo (jei jis išduotas įstaigai) kopiją, patvirtintą įstaigos vadovo
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisTapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasĮregistruota nauja švietimo įstaiga arba registre atnaujinti švietimo įstaigos duomenys
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŠvietimo, kultūros ir sporto skyrius
Paslaugos vadovasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas, tel. (8 318) 66 124, el. p. jonas.gudziauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Dalius Mockevičius, tel. (8 318) 51 497, el. p. dalius.mockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Naujai įkurtos valstybinės, nevalstybinės ar savivaldybės bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos kartu su kitais reikalingais dokumentais pateikia užpildytą Švietimo ir mokslo
institucijų duomenų registravimo kortelę.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka išnagrinėja, ar pateikti registravimo dokumentai ir duomenys atitinka Švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų reikalavimus ir priima sprendimą registruoti įstaigą ar laikinai atidėti jos registravimą. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, priėmęs sprendimą registruoti įstaigą, tą pačią darbo dieną automatiniu būdu suformuoja, įrašo registracinius duomenis į registro duomenų bazę ir informuoja duomenų teikėją apie Švietimo ir mokslo institucijų registro objekto įregistravimą. Įregistravus įstaigą, įstaigai el. paštu (jei nėra el. pašto – paštu) išsiunčiama įregistravimo duomenų kortelė, taip pat pateikiama informacija apie naują švietimo įstaigą Švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių technologijų centrui, įstaigos duomenys tampa vieši, prieinami visiems asmenims internete. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, priėmęs sprendimą laikinai atidėti įstaigos registravimą, per 2 darbo dienas automatiniu būdu informuoja duomenų teikėją apie sprendimo atidėjimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar (ir) patikslinti klaidingus, neišsamius duomenis. Pildant registravimo kortelę, naudojamasi Švietimo ir mokslo institucijų registro programinės įrangos klasifikatoriais
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama