Paraiškų grąžinti kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo priėmimas ir tvarkymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų grąžinti kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo priėmimas ir tvarkymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPieno gamintojas, kurio kvotos dalis yra saugoma specialiajame rezerve, per visą kvotos saugojimo laikotarpį gali teikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai komisijai laisvos formos paraišką grąžinti kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo, kartu pateikdamas pieno ūkio plėtros įrodymus (pvz., melžiamų karvių skaičius, žemės ūkio naudmenų plotas, karvių laikymo vietų skaičius ir kita).
Gamintojo kvota specialiajame rezerve saugoma nuo tų kvotos metų, kuriais ji buvo paimta į rezervą, pradžios ne ilgiau kaip dvejus kvotos metus, o jei gamintojas dalyvauja Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai finansuojamuose projektuose, susijusiuose su pieno sektoriumi – ne ilgiau kaip iki ateinančių kvotos metų pradžios skaičiuojant nuo projekto įgyvendinimo pabaigos
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-495 „Dėl Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 112-5037; 2009, Nr. 34-1315; aktuali redakcija);
2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. BR1-1077 „Dėl Pieno gamybos kvotų administravimo savivaldybėje procedūros aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Įmonės įregistravimo pažymėjimo originalas, jei pieno gamintojas - juridinis asmuo;
2. Paraiška grąžinti kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo (pildant vietoje užpildyti padeda Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas). Paraiškoje nurodomas vardas, pavardė, asmens kodas, žemės ūkio ir kaimo valdos nr., kontaktinis adresas, iš specialiojo rezervo susigrąžinamos kvotos rūšis bei dydis (kg) ir duomenų teisingumas patvirtintas parašu;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė)
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPriimta ir išsiųsta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pieno gamintojo užpildyta paraiška
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAdministracijos direktorius
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas atlieka pateiktų duomenų patikrinimą (naudojamasi Kvotų administravimo informacinės sistemos (KVAIS), Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, gaunama informacija iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro) ir asmens paraišką persiunčia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pieno gamintoją informuoja raštu apie kvotą ar jos dalį iš specialiojo rezervo grąžinimo
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama