Paraiškų pieno gamybos kvotai perduoti/perimti K11 priėmimas ir tvarkymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų pieno gamybos kvotai perduoti/perimti K11 priėmimas ir tvarkymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPieno kvota gali būti perduota tiesiogiai iš vieno pieno gamintojo kitam:
1. su pastatais ir žeme, naudojama pieno gamybai, ir melžiamomis karvėmis;
2. sutuoktiniams, artimiems giminaičiams (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), broliams, seserims, vaikaičiams, seneliams);
3. ūkio reorganizavimo atveju;
4. santuokos nutraukimo atveju;
5. paveldėjimo atveju;
6. ūkio perėmėjams perleidėjo pasitraukimo pagal Kaimo plėtros programos priemonę (Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos) atveju.
Perduodant pieno kvotą, perdavėjas kartu su perėmėju nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 1 d. pateikia savivaldybei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nustatytos formos paraišką kvotai perduoti/ perimti.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3D-495 „Dėl Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklių“ (Žin., 2003, Nr. 112-5037; 2009, Nr. 34-1315; aktuali redakcija);
2. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. BR1-893 „Dėl pieno gamintojų ir supirkėjų teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2010, Nr. 81-1008, aktuali redakcija);
3. Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2010 m. lapkričio 23 d.
įsakymas Nr. BR1-1077 „Dėl Pieno gamybos kvotų administravimo savivaldybėje procedūros aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Įmonės įregistravimo pažymėjimo originalas, jei pieno gamintojas yra juridinis asmuo;
2. Paraiška pieno gamybos kvotai perduoti/perimti (2 egzemplioriai), kurią pildo pieno kvotos perdavėjas kartu su perėmėju. Pildant vietoje užpildyti padeda Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas.
Paraiškos forma patvirtinta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. BR1-893. Joje nurodomas perdavėjo ir perėmėjo žemės ūkio ir kaimo valdos nr., asmens kodą, vardą, pavardę, kontaktinį adresą, perduodamos kvotos rūšį bei kiekį (kg) ir duomenų teisingumas patvirtinamas parašais;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Jeigu kvotos perėmėjas nepateikė paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, arba Žemės ūkio ir kaimo verslo registre nurodyto žemės ūkio naudmenų ploto nepakanka kvotai perimti, pateikiami ir žemės teisėto valdymo (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) faktą patvirtinantys dokumentai;
5. Perduodamas pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, perdavėjas privalo pateikti ir deklaraciją, nurodydamas pagaminto ir realizuoto pieno kiekius iki minėtos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
6. Perduodant kvotą pagal KPP priemonę (Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos), turi būti pateikta pranešimo apie perėmėjo patvirtinimą kopija;
7. Perduodant kvotą sutuoktiniui arba artimiems giminaičiams, pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad perėmėjas yra perdavėjo giminaitis (seniūno pažyma, gimimo liudijimo kopija, santuokos liudijimo kopija);
8. Santuokos nutraukimo atveju pateikiama ištuokos liudijimo kopija;
9. Paveldėjimo atveju pateikiama paveldėjimo teisės liudijimo kopija
Formos ir šablonai 
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPriimta pieno gamintojo užpildyta paraiška. Pirmas paraiškos egzempliorius siunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, antras atiduodamas pieno gamintojui.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel.: (8 318) 66117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Darbuotojas naudojasi Kvotų administravimo informacinės sistemos (KVAIS), Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, gaunama informacija iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro.
Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas:
1. Atlieka pateiktų duomenų patikrinimą ir priimtoje paraiškoje pasirašo;
2. Gautus dokumentus užregistruoja Pieno kvotų pirminių dokumentų registre (M2/M3S) ir pateikia pasirašyti pieno gamintojams;
3. Kas savaitę formuoja siuntą ir paraiškas persiunčia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pieno gamintojus informuoja raštu apie pieno gamybos kvotos perdavimo/perėmimo patvirtinimą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama