Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaVerslo licencijos ir leidimai
Paslaugos pavadinimasLeidimų prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLeidimai prekiauti ar teikti paslaugas yra privalomi fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems prekybą ar teikiantiems paslaugas Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose. Viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikoma Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje esanti ir savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
2. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. 5TS-1422 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“;
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. 5TS-1509 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1422 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo;
4. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 5TS-800 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. 5TS-1422 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.


Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos norminius dokumentus leidžiama prekiauti ar teikti tam tikras paslaugas
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus seniūnijos, kurios teritorijoje, nustatytoje viešoje vietoje, pageidaujama gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, seniūnui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. Galiojančio verslo liudijimo kopija, patvirtinta asmens parašu (pateikia fiziniai asmenys) arba registravimo juridinių asmenų registre išrašo kopija (pateikia juridiniai asmenys);
4. Banko kvitas ar pavedimas, patvirtinantis, kad sumokėta vietinė rinkliava;
5. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (pateikia viešosiose vietose teikiantieji viešojo maitinimo paslaugas ar vykdantys prekybą maisto produktais);
6. Renginio organizatoriaus sutikimas, jei prašoma leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginio ar šventės metu
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasIšduotas leidimas prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. 8 620 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Viirginijus Golikas, tel. 8 669 30617, el. p. virginijus.golikas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. 8 620 46493, el. p. valda.zukauskiene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. (8 318) 66 103, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas, tel. 8 696 93159 , el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Irena Uleckienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. irena.uleckiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. (8 318) 58 206, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Virginijus Golikas, tel. 8 669 30617 , el. p. virginijus.golikas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. (8 318) 42 737,el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. (8 318) 43 440,el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistas Marius Valenta, tel. (8 620) 98 640, el.p. marius.valenta@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Specialistė Jurgita Grėbliūnaitė, tel. 8 612 69 243, el. p. jurgita.grebliunaite@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistas Reimundas Grubis, tel. (8 318) 43 823, el. p. reimundas.grubis@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. (8 318) 58 362, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. (8 318) 47 118,el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. (8 620) 47 296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas registruojamas seniūnijoje. Jei pateikti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus, išduodamas leidimas. Leidimai prekybai ir paslaugų teikimui viešosiose vietose išduodami tik sumokėjus nustatyto dydžio vietinės rinkliavos mokestį ir seniūnui pateikus mokėjimo kvitą arba pavedimą (originalą). Seniūnijoje yra vedamas išduotų leidimų registras. Šiame registre nurodoma: leidimo numeris, išdavimo ir galiojimo datos, leidimo turėtojo rekvizitai, sumokėtos vietinės rinkliavos dydis ir mokėjimo data. Pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 10 dienos seniūnai pateikia informaciją rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui apie išduotų leidimų skaičių ir surinktą vietinę rinkliavą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaVietiniai rinkliavos dydžiai patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/852f301068bd11e8ac27abd8fa093003/dEWsSATKkf

Nuo rinkliavos mokėjimo atleidžiami, tačiau leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti privalo:
1. asmenys, turintys tradicinių amatų
meistro pažymėjimą ir prekiaujantys
sertifikuotais tautinio paveldo produktais;
2. Lazdijų rajono savivaldybės įstaigos, išlaikomos savivaldybės biudžeto lėšomis;
3. Lazdijų rajono savivaldybės moksleiviai, prekiaujantys savos gamybos produkcija
4. visi asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas viešose vietose, laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. rugsėjo 22 d.
5. asmenys, teikiantys paslaugas, prekiaujantys maisto produktais ir ne maisto prekėmis kalėdinių renginių ir mugių metu, vykstančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Gavėjo bankas LUMINOR
Gavėjo kodas 188714992
Sąskaitos numeris LT294010051001909028
Įmokos paskirtis Prašome trumpai nurodyti už kokias paslaugas mokama rinkliava