Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimas, registro duomenų atnaujinimas Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasŽemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimas, registro duomenų atnaujinimas Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŽemės ūkio ir kaimo verslo registre privalo įsiregistruoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla. Tai pagrindinė sąlyga, norint gauti tiesiogines išmokas ir pasinaudoti bet kokia teikiama ES struktūrinių fondų bei valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
Žemės ūkio valda - žemės ūkio subjekto ar jų grupės vykdomos žemės ūkio produktų gamybos, teikiamų paslaugų žemės ūkiui, gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais teisiniais, valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.
Įregistruotai registre žemės ūkio ir kaimo valdai suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, kurį reikia nurodyti teikiant paraišką paramai gauti.
Įregistruotų žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:
1. Kiekvienais kalendoriniais metais ( nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.);
žemės ūkio ministro įsakyme nustatytais terminais: per 30 d. nuo žemės ūkio valdos valdytojo ar jo partnerio, taip pat žemės ūkio valdos centro ir (arba) plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;
2. Žemės ūkio valdos valdytojo iniciatyva, jeigu duomenis atnaujinti reikalauja Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo taisyklės;
3. Kitų teisės aktų numatytais atvejais ir terminais.
Objektas išregistruojamas iš registro:
1. Pagal duomenų tiekėjo paduotą prašymą;
2. Centro iniciatyva, nustatytu laiku neatnaujinus valdos;
3. Mirus valdytojui.
Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujina žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d., o dalyvaujantys Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos priemonėse - iki paraiškos gauti paramą pateikimo, jeigu priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 84-3645; 2006, Nr. 42-1524; 2011, Nr. 25-1205; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ (Žin., 2008, Nr. 58-2192; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
2. Šeimos narių ir partnerių asmens tapatybės dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės);
3. Valdos valdytojo išsimokslinimą žemės ūkio srityje patvirtinantis dokumentas (diplomas, pažymėjimas);
4. Valdos valdytojo darbo stažą žemės ūkio srityje patvirtinantis dokumentas (seniūno išduota pažyma, ūkininko ūkio pažymėjimas, darbo knygelės ir t. t, kas galėtų įrodyti veiklą žemės ūkyje;
5. Partnerio išsimokslinimą žemės ūkio srityje patvirtinantis dokumentas (diplomas, pažymėjimas);
6. Partnerio darbo stažą žemės ūkio srityje patvirtinantis dokumentas (seniūno išduota pažyma, ūkininko ūkio pažymėjimas, darbo knygelės ir kita, kas galėtų įrodyti veiklą žemės ūkyje);
7. Jei valdoje dirba samdomi darbuotojai: jų asmens tapatybės dokumentas, darbo sutartis, darbo valdoje stažą įrodantis dokumentas mėnesių tikslumu;
8. Ūkininkaujant ekologiškai – pateikiamas sertifikatas;
9. Nekilnojamojo (-jų) daikto (-tų) naudojimas pagrindžiantis dokumentas (VĮ Registrų centro pažymos apie naudojamą žemę, rašytinės žemės nuomos, panaudos sutartys, žemėtvarkos skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios valstybinės žemės nuomą);
10. Jei valdos centru pasirinktas gamybinis statinys – VĮ Registrų centro pažymėjimas;
11. Jei duomenis atnaujina įgaliotas asmuo – notaro patvirtintas įgaliojimas bei asmens tapatybės dokumentas;
12. Prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiantys dokumentai, išduoti valstybės įmonės Registrų centro (originalai);
13. Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), sudaroma jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (2 priedas) ir papildomai pateikiama:
1. Partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopijos ir originalai;
3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos ir originalai, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę.
Valdos valdytojas, norintis, kad prašymas registruoti ar atnaujinti valdos duomenis neužtruktų, taip pat turi žinoti: telefono numerį, žemės ūkio mašinų ir padargų duomenis (traktorių pagal galingumą), komunikacijų duomenis (lauko keliai, km., miško keliai, km., melioracijos grioviai, km.,) valdoje esamų gamybinių pastatų duomenis pvz.: ( veršidė – skaičius vnt., faktinė talpa vietomis, sandėliai, saugyklos ir t.t.). Pateikti įrodančius dokumentus apie šiuos duomenis nereikia, tačiau informacija turi būti tiksli
Formos ir šablonai Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasĮregistruojami ir atnaujinami valdos duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnas Arūnas Kundrotas, tel. (8 318) 41 521, el. p. arunas.kundrotas@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. (8 318) 43 235, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. (8 318) 42 604, el. p. valda.zukauskiene@@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. (8 318) 43 445, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. (8 318) 66 103, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Sigitas Arbačiauskas, tel. (8 318) 66 105, el. p. sigitas.arbaciauskas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Irena Uleckienė, tel. (8 318) 43 823, el. p. irena.uleckiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Česlova Šmulkštienė, tel. (8 318) 58 206, el. p. ceslova.smulkstiene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija. Seniūnė Julija Maziukienė, tel. (8 318) 41 322, el. p. julija.maziukiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. (8 318) 47 117, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. (8 318) 44 774, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Teizų seniūnija. Seniūnė Rima Didžiūnienė, tel. (8 318) 45 831, el. p. rima.didziuniene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. (8 318) 56 195, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt

Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Vita Skripkienė, tel. (8 318) 41 521, el. p. vita.skripkiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Vyresn. specialistas Gediminas Jančiulis, tel. (8 318) 43 131,
el. p. gediminas.janciulis@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė
Regina Alavočienė, tel. (8 318) 42 737,
el. p. regina.alavociene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Irena Makauskienė, tel. (8 318) 43 440, el. p.
irena.makauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Specialistė
Jurgita Grėbliūnaitė, tel. (8 318) 66 105, el. p. jurgita.grebliunaite@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Vyresn. specialistė
Danutė Grubienė, tel. (8 318) 43 823,
el. p. danute.grubiene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Vyresn. specialistė Elvyra Jasinskienė, tel. (8 318) 58 362, el. p. elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt
Šlavantų seniūnija. Vyresn. specialistas
Raimundas Grėbliūnas, tel. (8 318) 41 322, el. p. raimundas.grebliunas@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Vyresn. specialistė
Ona Žukauskienė, tel. (8 318) 47 117,
el. p. ona.zukauskiene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Vyresn. specialistė
Danutė Grėbliūnienė, tel. (8 318) 44 797,
el. p. danute.grebliuniene@lazdijai.lt
Teizų seniūnija. Vyresn. specialistė
Dana Kvederienė, tel. (8 318) 45 823,
el. p. dana.kvederiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Vyresn. specialistas Vytas Markevičius, tel. (8 318) 56 197, el. p. vytas.markevicius@lazdijai.lt
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius. Specialistė Jūratė Zemeckienė, tel.(8318) 52 062, el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt,
vyresn. raštvedė Alma Palionienė, tel.(8318) 66 117, el. p. alma.palioniene@lazdijai
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas patikrina asmens pateiktus dokumentus, kartu su asmeniu pildo prašymą elektroninėje valdų registro programoje, jį registruoja ir įregistruoja žemės ūkio ir kaimo valdą arba atnaujina registro duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama