Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasŽemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŽemės ūkio ir kaimo verslo registre privalo įsiregistruoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla. Tai pagrindinė sąlyga, norint gauti tiesiogines išmokas ir pasinaudoti bet kokia teikiama ES struktūrinių fondų bei valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
Žemės ūkio valda - žemės ūkio subjekto ar jų grupės vykdomos žemės ūkio produktų gamybos, teikiamų paslaugų žemės ūkiui, gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais teisiniais, valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais.
Įregistruotai registre žemės ūkio ir kaimo valdai suteikiamas unikalus identifikavimo kodas, kurį reikia nurodyti teikiant paraišką paramai gauti.
Įregistruotų žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:
1. Kiekvienais kalendoriniais metais ( nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.);
žemės ūkio ministro įsakyme nustatytais terminais: per 30 d. nuo žemės ūkio valdos valdytojo ar jo partnerio, taip pat žemės ūkio valdos centro ir (arba) plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;
2. Žemės ūkio valdos valdytojo iniciatyva, jeigu duomenis atnaujinti reikalauja Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo taisyklės;
3. Kitų teisės aktų numatytais atvejais ir terminais.
Objektas išregistruojamas iš registro:
1. Pagal duomenų tiekėjo paduotą prašymą;
2. Centro iniciatyva, nustatytu laiku neatnaujinus valdos;
3. Mirus valdytojui.
Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujina žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d., o dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse - iki paraiškos gauti paramą pateikimo, jeigu priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo".
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
2. Šeimos narių ir partnerių asmens tapatybės dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės);
3. Valdos valdytojo išsimokslinimą žemės ūkio srityje patvirtinantis dokumentas (diplomas, pažymėjimas);
4. Valdos valdytojo darbo stažą žemės ūkio srityje patvirtinantis dokumentas (ūkininko ūkio pažymėjimas, darbo knygelės ir t. t, kas galėtų įrodyti veiklą žemės ūkyje;
5. Partnerio išsimokslinimą žemės ūkio srityje patvirtinantis dokumentas (diplomas, pažymėjimas);
6. Partnerio darbo stažą žemės ūkio srityje patvirtinantis dokumentas ( ūkininko ūkio pažymėjimas, darbo knygelės ir kita, kas galėtų įrodyti veiklą žemės ūkyje);
7. Jei valdoje dirba samdomi darbuotojai: jų asmens tapatybės dokumentas, darbo sutartis, darbo valdoje stažą įrodantis dokumentas mėnesių tikslumu;
8. Ūkininkaujant ekologiškai – pateikiamas sertifikatas;
9. Nekilnojamojo (-jų) daikto (-tų) naudojimas pagrindžiantis dokumentas (VĮ Registrų centro pažymos apie naudojamą žemę, rašytinės žemės nuomos, panaudos sutartys, žemėtvarkos skyriaus išduotos pažymos, patvirtinančios valstybinės žemės nuomą);
10. Jei valdos centru pasirinktas gamybinis statinys – VĮ Registrų centro pažymėjimas;
11. Jei duomenis atnaujina įgaliotas asmuo – notaro patvirtintas įgaliojimas bei asmens tapatybės dokumentas;
12. Prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiantys dokumentai, išduoti valstybės įmonės Registrų centro (originalai);
13. Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), sudaroma jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (2 priedas) ir papildomai pateikiama:
1. Partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopijos ir originalai;
3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijos ir originalai, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę.
Valdos valdytojas, norintis, kad prašymas registruoti ar atnaujinti valdos duomenis neužtruktų, taip pat turi žinoti: telefono numerį, žemės ūkio mašinų ir padargų duomenis (traktorių pagal galingumą), komunikacijų duomenis (lauko keliai, km., miško keliai, km., melioracijos grioviai, km.,) valdoje esamų gamybinių pastatų duomenis pvz.: ( veršidė – skaičius vnt., faktinė talpa vietomis, sandėliai, saugyklos ir t.t.). Pateikti įrodančius dokumentus apie šiuos duomenis nereikia, tačiau informacija turi būti tiksli.
Formos ir šablonai Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasĮregistruojami ir atnaujinami valdos duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus specialistai seniūnijose.
Būdviečio seniūnija vyresn. specialistė Lina Miknevičienė, mob. 8 669 24056, el. p. lina.mikneviciene@lazdijai.lt;
Kapčiamiesčio seniūnija vyresn. specialistas Gediminas Jančiulis, mob. 8 612 18 265, el. p. gediminas.janciulis@lazdijai.lt;
Krosnos seniūnija vyresn. specialistė Regina Alavočienė, mob. 8 620 46 479, el. p. regina.alavociene@lazdijai.lt;
Kučiūnų seniūnija vyresn. specialistė Irena Makauskienė, mob. 8 612 43 463, el. p. irena.makauskiene@lazdijai.lt;
Lazdijų seniūnija vyr. specialistė Jūratė Zemeckienė, mob. 8 613 86 360 , el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt;
Noragėlių seniūnija Vyresn. specialistė Vaida Olertienė, mob. 8 665 84 327, el. p. vaida.olertienė@lazdijai.lt;
Seirijų seniūnija Vyresn. specialistė Elvyra Jasinskienė, mob. 8 614 40 993, el. p. elvyra.jasinskiene@lazdijai.lt;
Šeštokų seniūnija Vyresn. specialistė Airina Baltuškonienė, mob.8 665 51 885 el. p. airina.baltuskoniene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija Vyresn. specialistė Danutė Grėbliūnienė, mob. 8 613 95 532,el. p. danute.grebliuniene@lazdijai.lt;
Šventežerio seniūnija Vyresn. specialistė Dana Kvederienė, mob. 8 620 47 252, el. p. dana.kvederiene@lazdijai.lt;
Veisiejų seniūnija Vyresn. specialistas Steponas Jurčiukonis, mob. 8 612 69 212, el. p. steponas.jurciukonis@lazdijai.lt;
Lazdijų seniūnija vyr. specialistė Jūratė Zemeckienė, mob. 8 613 86 360, el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt,
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. raštvedė Alma Palionienė, mob. 8 687 90 309, el. p. alma.palioniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas patikrina asmens pateiktus dokumentus, kartu su asmeniu pildo prašymą elektroninėje valdų registro programoje, jį registruoja ir įregistruoja žemės ūkio ir kaimo valdą arba atnaujina registro duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama