Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasŪkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAsmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla, gauti kuro lengvatine kaina, dirbti žemę, pasinaudoti ES parama, turi įregistruoti savo ūkį Ūkininkų ūkių registre (toliau - Registre). Pateikęs prašymą, asmuo ūkį gali ir išregistruoti. Savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas registruoja, išregistruoja ūkininkų ūkius, išduoda Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimus.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ .
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3D-844 „Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ .
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo".

Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasNorint įregistruoti ūkį ir gauti Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas dėl ūkininko ūkio įregistravimo bei Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimo (1 priedas);
2. Prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, kopijos;
3. Prašymas pateikusio asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano ar schemos kopija;
4. Dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems nemažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį;
5. Prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija;
6. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) arba kvitas apie banke sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.
Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama:
1. Partnerio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopija (2 priedas);
3. Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teisę patvirtinantys ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiantys dokumentai, žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;
4. Ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymas Registre nurodyti partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

Norint išregistruoti ūkį, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas išregistruoti ūkį (3 priedas);
2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas.
Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos.
Pasikeitus Registro duomenims, ūkininkai per pusę metų nuo pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui prašymą ir dokumentus, patvirtinančius šiuos pakitimus.
Kartu su dokumentų kopijomis pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai. Patikrinus jie grąžinami pateikusiam asmeniui.
Formos ir šablonai Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis (2 priedas)
Prašymo forma (priedas 1)
Prašymo forma (3 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasNustatomas ūkininko teisinis statusas, veiklos pagrindai ir teikiama parama
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyresn. raštvedė Alma Palionienė, mob. 8 687 90 309
el. p. alma.palioniene@lazdijai.lt;
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373
el. p. vilma.kandrataviciene@azdijai.lt
Apskundimo instancijaLazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija arba Kauno apygardos administracinis teismas
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas patikrina asmens pateiktus dokumentus, priima ir registruoja prašymą. Ūkininko ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre (arba iš jo išregistruojamas), išduodamas Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaValstybės rinkliava už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą - 12 Eur.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas AB ,,Swedbank“
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53059