Paraiškų dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasKaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais:
1. paėmusiems iki 2020 m. kovo 15 d. iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų;
2. paėmusiems nuo 2020 m. kovo 16 d. iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti:
2.1 už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų;
2.2. už palūkanas, sumokėtas nuo 2021 m. sausio 1 d., kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų;
3. finansų įstaigai sumokėtos palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.
Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 proc. Tuo atveju, kai paskolos sutartis sudaryta nuo 2020 m. kovo 16 d., metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 8 proc. Ši palūkanų norma taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems kreditus nuo 2020 m. liepos 1 d., pagalba kompensuojant palūkanas pagal šias taisykles nebeteikiama, t. y. sprendimai dėl pagalbos suteikimo nėra priimami.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta (dokumentų kopijos tvirtinamos pareiškėjo parašu ir įrašu „Kopija tikra“).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Paraiška dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo (priedas), kurios forma nustatyta Taisyklių 2 priede.
2. Trumpalaikio ir (ar) biologinio turto, kuris gali būti įgytas anksčiau, nei paimta paskola, įsigijimo ir apmokėjimo ir (ar) darbo užmokesčio apmokėjimo patvirtinimo dokumentų originalai (parodyti) ir jų kopijos (minėti dokumentai po savivaldybės administracijos priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo dienos nepriimami).
3. Paskolos sutarties originalas (parodyti) ir jos kopija.
4. Dokumentas, patvirtinantis žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą.
5. Juridinio asmens įstatai.
6. Finansų įstaigos Pažyma apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas (3 priedas) (pakartotinai minėta pažyma teikiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų, tuo atveju, kai paraiška pateikta nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui).
7. Finansų įstaigos Pažyma apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas kredito linijas (4 priedas).
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-17
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasParaiškos dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo užregistruojamos registre ŽŪ8, pagal ūkio subjektų pateiktus dokumentus ir kitą informaciją įvertinamas jų tinkamumas pagalbai gauti, apskaičiuojama pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui ir diskontuota pagalbos vertė (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju) arba apskaičiuojama mokėtina pagalbos suma (Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju), pagal pagalbos gavėjų pateiktas finansų įstaigų pažymas apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas apskaičiuojamas lėšų poreikis ir į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą suvedami Taisyklių 5 priede nurodyti duomenys. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjams išmoka pagalbos lėšas.


Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Ūkio subjektai dėl pagalbos į savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrių gali kreiptis:
1. jei paskolos sutarties trukmė yra ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai:
1.1. panaudoję visas paskolos lėšas ar jų dalį bet kuriuo metu iki paskolos grąžinimo termino pabaigos;
1.2. pasibaigus paskolos grąžinimo terminui, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų;
2. jei paskolos sutarties trukmė yra ilgesnė negu 24 mėnesiai:
2.1. panaudoję visas paskolos lėšas ar jų dalį bet kuriuo metu nepraėjus 24 mėnesiams nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos;
2.2. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų praėjus 24 mėnesiams nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos;
3. jei sudaryta kredito linijos sutartis:
3.1. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų pasibaigus kredito linijos limito grąžinimo terminui, jei kredito linijos grąžinimo terminas trumpesnis negu 24 mėnesiai;
3.2. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų praėjus 24 mėnesiams nuo kredito linijos sutarties sudarymo pradžios, jei kredito linijos limito grąžinimo terminas ilgesnis negu 24 mėnesiai.
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas:
1. patikrina, ar ūkio subjektai yra įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (ar) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka faktą;
2. pagal ūkio subjektų pateiktus dokumentus ir pagal valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose esančią informaciją įvertina jų tinkamumą pagalbai gauti;
3. apskaičiuoja pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, kuris yra ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, ir diskontuotą pagalbos vertę (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju), arba apskaičiuoja mokėtiną pagalbos sumą (Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju);
4. vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina informaciją, ar bendra per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį ūkio subjektui (įskaitant ir su šiuo ūkio subjektu reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, įskaitant pagal Taisykles apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju) arba mokėtiną pagalbos sumą (Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju), neviršija nustatytų nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribų;
5. priima sprendimą – parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl pagalbos pagal Taisykles skyrimo;
6. raštu informuoja pagalbos gavėjus apie mokėtiną pagalbos sumą, apskaičiuotą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (nediskontuotą), ir diskontuotą pagalbos vertę, atkreipiant dėmesį į tai, kad pagalbos gavėjui faktiškai sumokėta pagalbos suma negali būti didesnė už apskaičiuotą pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (kai pagalba išmokama Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju) ar mokėtiną pagalbos sumą (kai pagalba išmokama Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju);
7. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju) arba už visą palūkanų kompensavimo laikotarpį mokėtiną nereikšmingą (de minimis) pagalbą (Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju);
7. pagal pagalbos gavėjų pateiktas finansų įstaigų pažymas apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas apskaičiuoja lėšų poreikį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į ŽŪMIS suveda Taisyklių 5 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas kompensuoti.


III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama