Prašymų dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPrašymų dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasKaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems žemės ūkio produktų pirmine gamyba, paėmusiems iš kredito įstaigų vidutinės trukmės (iki dvejų metų) kreditus trumpalaikiam turtui (pagal Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintą vertybių sąrašą) įsigyti, kompensuojama 30 proc. kredito palūkanų. Jei pareiškėjai yra jaunieji ūkininkai (prašymo dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo pateikimo metu jaunesni kaip 40 metų), jiems kompensuojama 40 proc. kredito palūkanų per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį.
Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 6,49 proc. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą maksimalią normą, kompensacija skaičiuojama nuo nustatytos maksimalios metinės palūkanų normos (6,49 proc.)
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3D-179 „Dėl Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 46-1756; 2011, Nr. 19-928; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė10 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui tiesiogiai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta (dokumentų kopijos tvirtinamos pareiškėjo parašu ir įrašu „Kopija tikra“)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Vertybių įsigijimą patvirtinančių dokumentų originalai (parodyti) ir jų kopijos;
2. Paskutinių finansinių metų prieš prašymo dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo pateikimą finansinės atskaitomybės ataskaitų originalai (parodyti) ir jų kopijos (finansinės atskaitomybės ataskaitos - balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal dvejybinę apskaitos sistemą. Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal supaprastintąją apskaitos sistemą. Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalo kopijos teikti nereikia. Šiuo atveju kaimo vietovėje veikiantis subjektas papildomai pateikia rašytinį patvirtinimą apie tvarkomą buhalterinę apskaitą, kurį, patikrinęs pateiktą Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalą, patvirtina atsakingas savivaldybės darbuotojas);
3. Kredito sutarties originalas (parodyti) ir jos kopija;
4. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus;
5. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą;
6. Prašymas dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo (pridedama)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas prašymas, apskaičiuotas kompensacijos dydis ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta pažyma raštu ir elektroniniu paštu
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algis, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Norėdami gauti kompensaciją, bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos (jei kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d.) pareiškėjai savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybė) pateikia reikalingus dokumentus.
Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas:
1. Pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis patikrina, ar pareiškėjai įregistravę žemės ūkio valdą;
2. Apskaičiuoja nereikšmingos pagalbos dydį visam kredito palūkanų kompensavimo laikotarpiui, kuris yra ne ilgesnis kaip 2 metai;
3. Patikrina informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius mokestinius metus gautą nereikšmingą pagalbą ir ar bendra nereikšmingos pagalbos suma, pridėjus pagal šias Taisykles priklausantį nereikšmingos pagalbos dydį, apskaičiuotą visam kredito palūkanų kompensavimo laikotarpiui, neviršija leidžiamo nereikšmingos pagalbos dydžio;
4. Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo įsakymu sudaryta komisija įvertina pareiškėjų tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dėl nereikšmingos pagalbos pagal šias Taisykles skyrimo raštu informuoja pareiškėjus apie nereikšmingos pagalbos dydį, apskaičiuotą visam kredito palūkanų kompensavimo laikotarpiui, ar apie sprendimą neskirti kompensacijos;
5. Per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl nereikšmingos pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie pareiškėjams per visą kredito palūkanų kompensavimo laikotarpį teiktiną nereikšmingą pagalbą;
6. Pagal pareiškėjų pateiktas kredito įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus apskaičiuoja lėšų poreikį ir ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos raštu ir elektroninio pašto adresu nacparama@nma.lt pateikia Agentūrai pažymą apie lėšų poreikį daliai palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensuoti.
Agentūra perveda lėšas į prašyme nurodytą banko sąskaitą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama