Prašymų atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMelioracija
Paslaugos pavadinimasPrašymų atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasMelioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui dėl valstybės nuosavybės teise priklausančių drenažo sistemų statinių remonto. Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip 12,5 cm. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m .kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 31-1539; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 46-1738; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui, atsiųsti paštu arba per pasiuntinį
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
2. Žemės sklypo plano kopija;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas;
5. Prašymas dėl drenažo remonto darbų atlikimo (1 priedas), kuriame turi būti aprašytas drenažo statinių gedimas, nurodoma jų apytikslė vieta plane
Formos ir šablonai Prasymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasĮrašymas į eilę dėl drenažo sistemos remonto. Atsakymas apie įrašymą į eilę ir planuojamų darbų pradžią įteikiamas atvykus į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrių, per pasiuntinį arba registruotu laišku
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistai: Gintas Žukauskas, tel. 8 613 97 635, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt,
Saulius Pockevičius, tel. 8 613 86 925, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas nagrinėjamas Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojų. Jei pateikti dokumentai atitinka reikalavimus, asmuo įrašomas į eilę drenažo remonto darbams. Organizuojamas konkursas. Drenažo remonto darbus atlieka konkursą laimėjusi įmonė
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama