Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaGyvenamosios vietos deklaravimas
Paslaugos pavadinimasGyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSavo gyvenamąją vietą deklaruoja piliečiai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo ją deklaruoti. Nepilnamečio gyvenamąją vietą deklaruoja tas iš tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų), su kuriuo gyvena nepilnametis.
Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
3. užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
4. asmenys, kurie buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus.

Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys.
Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, gyvenamąją vietą deklaruoja patys, jeigu negyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) arba kitais atstovais pagal įstatymą ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.
Asmenų, kuriems yra nustatyta globa ar rūpyba, gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai (rūpintojai), socialinės globos, sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms pavesta eiti globėjų (rūpintojų) pareigas, administracija.
Užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, kuriems patvirtinta ar suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotas institucijas. Deklaravimo įstaiga šiems asmenims išduoda dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Šie asmenys, pakeitę gyvenamąją vietą, gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia tiesiogiai vienai iš deklaravimo įstaigų.

Gyvenamosios vietos neturintys asmenys Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka į apskaitą įtraukiami pagal savivaldybę, kurioje faktiškai jie gyvena. Gyvenamosios vietos neturintys asmenys deklaravimo įstaigai pateikia nustatytus duomenis ir nurodo, kurioje savivaldybėje jie gyvena ir iš kur atvyko.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
2. VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis/juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė3 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti dokumentus seniūnijos, kurioje ketinama deklaruoti gyvenamąją vietą, taisyti, keisti ar naikinti registracijos duomenis, darbuotojui arba pateikti informaciją elektroniniu būdu interneto svetainėje www.epaslaugos.lt
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasSiekiant deklaruoti gyvenamąją vietą:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta;
3. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai, kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
4. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.

Siekiant ištaisyti, pakeisti, panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą;
4. Kai siekiama panaikinti asmens deklaravimo duomenis gyvenamosios vietos savininko prašymu – gyvenamosios vietos bent dviejų kaimynų paaiškinimai (rekomenduojama forma – 3 priedas, pildymo pavyzdys – 3 priedas).

Pastaba. Seniūnija turi teisę paprašyti ir kitų deklaravimui reikalingų dokumentų
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Prašymo pildymo pavyzdys (2 priedas)
Paaiškinimo forma (3 priedas)
Paaiškinimo pildymo pavyzdys (4 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasDeklaruota gyvenamoji vieta, pataisyti, pakeisti, panaikinti deklaravimo duomenys
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasAtitinkama Lazdijų rajono savivaldybės seniūnija
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąSeniūnijos
Paslaugos vadovasBūdviečio seniūnija. Seniūnė Laimutė Šiuikienė, tel. 8 620 55 233, el. p. laimute.siuikiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Seniūnas Vidmantas Dambrauskas, tel. 8 614 96 321, el. p. vidmantas.dambrauskas@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Seniūnė Valda Žukauskienė, tel. 8 620 46 493, el. p. valda.zukauskiene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Seniūnė Lina Marcinkevičienė, tel. 8 614 96 592, el. p. lina.marcinkeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Seniūnė Vaida Gazdziauskienė, tel. 8 620 46 386, el. p. vaida.gazdziauskiene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas , tel. 8 696 93 159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Seniūnė Sandra Jusevičienė, tel. 8 620 73 665 el. p. sandra.juseviciene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, tel. 8 615 41 903, el. p. rita.brazinskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Seniūnė Liana Audzevičienė, tel. 8 698 82 496, el. p. liana.audzeviciene@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Seniūnė Aldona Burbienė, tel. 8 615 41 903, el. p. aldona.burbiene@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas, tel. 8 685 45 898, el. p. zenonas.sabaliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBūdviečio seniūnija. Specialistė Jolanta Kalinauskienė, tel. 8 615 87 796, el. p. jolanta.kalinauskiene@lazdijai.lt
Kapčiamiesčio seniūnija. Specialistė Vida Vaškevičienė, tel. 8 613 88 061, el. p. vida.vaskeviciene@lazdijai.lt
Krosnos seniūnija. Specialistė Ona Pavilonienė, tel. 8 620 47 236, el. p. ona.paviloniene@lazdijai.lt
Kučiūnų seniūnija. Specialistė Nijolė Vaškevičienė, tel. 8 620 47 234, el. p. nijole.vaskeviciene@lazdijai.lt
Lazdijų miesto seniūnija. Specialistė Irena Šarkelienė, tel. 8 620 46 388, el.p. irena.sarkeliene@lazdijai.lt
Lazdijų seniūnija. Seniūnas Aidas Simanynas , tel. 8 696 93 159, el. p. aidas.simanynas@lazdijai.lt
Noragėlių seniūnija. Specialistė Vida Narkūnienė, tel. 8 698 21 278, el. p. vida.narkuniene@lazdijai.lt
Seirijų seniūnija. Specialistė Lina Sakalauskienė, tel. 8 614 76 514, el. p. lina.sakalauskiene@lazdijai.lt
Šeštokų seniūnija. Specialistas Vytautas Labenskas, tel. 8 613 14 982, el. p. vytautas.labenskas@lazdijai.lt
Šventežerio seniūnija. Specialistas Vidas Tarnavičius, tel. 8 620 47 296, el. p. vidas.tarnavicius@lazdijai.lt
Veisiejų seniūnija. Specialistė Rita Pečiukonienė, tel. 8 620 46 625, el. p. rita.peciukoniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius,Lazdijų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija,Gyventojų registro tarnyba,Kauno apygardos administracinis teismas.
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Asmeniui pageidaujant deklaruoti gyvenamąją vietą ir pateikus reikalingus dokumentus, pildoma deklaracija. Seniūnijos darbuotojas per vieną darbo dieną įrašo deklaravimo duomenis į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę ir pažymi deklaraciją.
Asmeniui pageidaujant taisyti, keisti ar naikinti deklaruotos gyvenamosios vietos duomenis, seniūnijos darbuotojas registruoja fizinių ar juridinių asmenų prašymus panaikinti, taisyti, keisti savo gyvenamosios vietos ar jiems priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio asmens deklaravimo duomenis. Seniūnas svarsto gautą prašymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, taisymo, keitimo ir priima sprendimą bei pasirašo sprendimą patvirtinantį įsakymą.
Seniūnijos darbuotojas įrašo naujus duomenis į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę. Seniūnijos darbuotojas įrašo naujus duomenis į Gyventojų registro centrinę duomenų bazę
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama