Paraiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasParama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:
1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojai turi atnaujinti kasmet prieš teikdami paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius, per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jie privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama;
2. yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.
Paramos paraiškų priėmimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojui.
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasPrasidėjus paramos paraiškų priėmimo terminui, bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti:
1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą;
2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą (3 priedas) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
3. jei ūkis ekologinis – ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-13
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Paslaugos teikimo rezultatasPateikti duomenys suvedami į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (toliau – BIS), atspausdinama paramos paraiška 2 egzemplioriais. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas bičių laikytojui, kitas – saugomas savivaldybės administracijoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos bičių laikytojui perveda paramos lėšas.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt, vyresn. raštvedė Alma Palionienė, mob. 8 687 90 309, el. p. alma.palioniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus darbuotojas patikrina, ar tinkamai užpildytas Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis pataiso), suveda duomenis į BIS ir išspausdina 2 paramos paraiškos (Taisyklių 1 priedas) egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar sertifikavimo institucija yra išdavusi sertifikatą ir ar pateikti ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentai.
Pareiškėjas ir darbuotojas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama