Paraiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasBičių laikytojas, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu, norėdamas gauti paramą, iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priede nurodytą Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą (forma GŽ-1). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl paramos gavėjo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą bičių laikytojas privalo pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 20 Lt už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 40 Lt už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.
Paramos paraiškų surinkimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežastį pateisinančiu dokumentu. Savivaldybės administracija, pripažinusi vėlavimo priežasties pateisinamą, priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priėmimo
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimąLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 ,,Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
2. Bityno pasas;
3 Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 (1 priedas);
2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio 4. Kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas);
5. Jei ūkis ekologinis – sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas;

Formos ir šablonai Priedas
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPateikti duomenys suvesti į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą, atspausdinta paramos paraiška 2 egzemplioriais. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas bičių laikytojui, kitas – saugomas savivaldybėje
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algimantas Pipiras, tel. (8 318) 66 118, el. p. algimantas.pipiras@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt, vyresn. raštvedė Alma Palionienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. alma.palionienė@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas patikrina ar tinkamai užpildytas Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis pataiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir atspausdina paramos paraišką (2 egzemplioriai). Jei ūkis yra ekologinis, darbuotojas patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.
Bičių laikytojas ir darbuotojas parašais patvirtina atspausdintos paramos paraiškos ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų aprašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pagal savivaldybės pateiktą informaciją:
1. Sutikrina paramos paraiškos duomenis su Ūkinių gyvūnų registro informacija (ar sutampa laikomų bičių šeimų skaičius, jei nesutampa paramos paraiškoje nurodytas ir Ūkinių gyvūnų registre esantis laikomų bičių šeimų skaičius, parama bus suteikta už mažesnį bičių šeimų skaičių) ir su Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis (ar pareiškėjas išmokų skaičiavimo metu registruotas valdos valdytoju ar partneriu);
2. Apskaičiuoja kiekvienam paramos gavėjui skiriamą paramos sumą;
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos paramos lėšas perveda bičių laikytojui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama