Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą melioruotos žemės savininkams priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMelioracija
Paslaugos pavadinimasParaiškų gauti finansinę valstybės paramą melioruotos žemės savininkams priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasValstybės finansinės paramos melioracijos statinių remontui atlikti gali prašyti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris jam nuosavybės teise priklausančioje melioruotoje žemėje verčiasi žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkio veikla ir kurio žemės ūkio ir kaimo valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valstybės finansinė parama teikiama, jeigu pareiškėjo nuosavų lėšų dalis yra ne mažesnė kaip 15 proc. visų remonto ir priežiūros darbų (įskaitant projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainą) išlaidų. Prašymas gauti valstybės finansinę paramą pateikiamas kartu su paraiška iki einamųjų metų balandžio 1 d.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877; aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 31-1539)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų. Per 10 darbo dienų po lėšų paskirstymo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui tiesiogiai, atsiųsti paštu arba per pasiuntinį
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
2. Žemės sklypo plano kopija;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas;
5. Prašymas dėl finansinės paramos melioruotos žemės savininkams (1 priedas);
6. Paraiška, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-481 (2 priedas);
7. Melioracijos statinių techniniai dokumentai;
8. Melioracijos statinių gedimų aprašymas, nurodant jų preliminarią vietą plane;
9. Pažyma apie žemės nuosavybės įregistravimą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre
Formos ir šablonai Prašymo forma (1 priedas)
Paraiškos forma (2 priedas)
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasAtsakymas dėl paramos skyrimo, įteikiamas atvykus į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrių arba išsiunčiamas registruotu laišku
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistai:
Gintas Žukauskas, tel. 8 613 97 635, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt,
Saulius Pockevičius ,tel. 8 613 86 925 el.p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius gautas paraiškas pateikia Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta komisija priima pateiktas suvestines paraiškas, vertina jų tikslingumą ir lėšų poreikį. Įvertintas paraiškas Žemės ūkio ministerija teikia Finansų ministerijai. Gavus patvirtinimą apie lėšų skyrimą, rajono savivaldybės administracija organizuoja viešąjį pirkimą melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams atlikti
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama