Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMelioracija
Paslaugos pavadinimasMelioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
Paslaugos esmės trumpas aprašymasMelioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai turi teisę gauti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius:
1. Drenažo plano ištraukos kopiją (mastelis 1:2000) su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;
2. Žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių profilių kopijas;
3. Drenažo ir griovio plano (mastelis 1:2000) su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;
4. Drenažo rinktuvų profilių kopijas;
5. Aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybes nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių ir kitų statinių) kiekis, parametrai.
Suiteresuotoms šalims išduodamos melioracijos planų kopijos
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-228 „Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ (Žin., 2004, Nr. 77-2684; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-186 „Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 42-1561; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
2. Žemės sklypo plano kopija;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas;
5. Prašymas dėl melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimo (1 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasSuteikiama melioracijos statinių techninių dokumentų ir kita informacija melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams. Dokumentai gali būti įteikiami asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Kanceliariją arba išsiųsti registruotu laišku
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistai: Gintas Žukauskas, tel. 8 613 97 635, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt,
Saulius Pockevičius, tel. 8 613 86 925, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas, gavęs prašymą, perduoda jį vykdyti skyriaus darbuotojui. Darbuotojas patikrina pateiktų dokumentų autentiškumą ir teisėtumą (jei reikia sutikrina duomenis vietoje), parengia melioracijos planų kopijų ištraukas iš melioracijos projekto (masteliu 1:20000) ir teikia jas derinti skyriaus vedėjui.
Skyriaus vedėjo parašu patvirtinti dokumentai užregistruojami (suteikiamas numeris) duomenų bazėje ir išduodami asmeniui.
Priimtų dokumentų bylos (prašymai, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos) saugomos skyriuje
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama