Dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektų derinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaMelioracija
Paslaugos pavadinimasDirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektų derinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasDerinami dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektai
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 46-1738; aktuali redakcija)
2. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr. 84-4421; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
2. Žemės sklypo plano kopija;
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
4. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas;
5. Dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektas (projektas turi būti pateiktas albume (albumų formatas ISO A4, A3) – 2 egzemplioriai, vadinama analoginė forma. Kartu projektas pateikiamas skaitmeninėje formoje, kompaktinėje plokštelėje (CD) 1 vnt., kurie lieka derinančiajai institucijai. Skaitmeniniai grafiniai duomenys turi būti pateikti vienu iš šių Autodesk AutoCad formatų: Autodesk AutoCad 2006 ar vėlesnė versija (*.DXF; arba *.DWG), taip pat pateikti PDF; JPG arba TIFF formatais.);
6. Prašymas dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projekto derinimo (1 priedas)
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasSuderinami dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistai:
Gintas Žukauskas, tel. 8 613 97 635, el. p. gintas.zukauskas@lazdijai.lt,
Saulius Pockevičius, tel. 8 613 86 925, el. p. saulius.pockevicius@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas, gavęs prašymą, perduoda jį vykdyti skyriau darbuotojui. Darbuotojas sutikrina duomenis ir pateikia projektą derinti skyriaus vedėjui. Skyriaus vedėjo suderintas projektas išduodamas asmeniui arba jis informuojamas apie projekto nederinimo priežastis.
Skyriuje saugomos priimtų dokumentų bylos (prašymai, parengtas projektas, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos).
Po projekto įgyvendinimo, vykstama į vietą patikrinti ar įvykdytos išduotos sąlygos, patikrinama esama padėtis, surenkami duomenys ir įtraukiami į melioracijos sistemų ir įrenginių apskaitos duomenų bazę, taip pat pažymima melioracijos planuose
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama