Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaCivilinės būklės aktai
Paslaugos pavadinimasCivilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŠi paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą, atkūrimą, pakeitimą ar papildymą, bei atitinkamų civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimą.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111;
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
6. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725.
Paslaugos gavėjasFizinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir reikalingus dokumentus Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui.
Įrašas anuliuojamas, jeigu asmeniui įrašyti du vienodi įrašai, jeigu santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties, jeigu buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas, jeigu panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka.
Prašymą papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ir pakeičiami jų tėvų, rūpintojų, taip pat įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu turi teisę papildyti, ištaisyti ir pakeisti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, ištaisyti ar pakeisti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkurtas
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (3 formos, pasirinkti pagal pobūdį).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas arba išrašas;
4. Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą taisyti, papildyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašus;
5. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.
Formos ir šablonai Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti akto įrašą
Prašymas atkurti civilinės būklės įrašą
Prašymas anuliuoti civilinės būklės įrašą
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
Paslaugos teikimo rezultatasAnuliuotas civilinės būklės įrašas. Atkurtas civilinės būklės įrašas. Užregistruotas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, išduotas atitinkamas civilinės būklės įrašą liudijantis išrašas, informacija pateikta Gyventojų registro tarnybai
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLietuvos Respublika
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
Paslaugos vadovasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius tel. 8 686 05 067, el. p. Kestutis.Jasiulevicius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasTeisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Alma Straigienė, tel. 8 620 46 381,
el. p. alma.straigiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius, Teisingumo ministerija
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Išnagrinėjamas prašymas, ar Civilinės būklės aktų įrašo papildymas, pakeitimas ar ištaisymas, atkūrimas ar anuliavimas yra pakankamai pagrįstas ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų papildymo, pakeitimo ir ištaisymo klausimai sprendžiami teismo tvarka.
Patikrinamas asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų galiojimas;
Surenkami Civilinės būklės akto įrašo pakeitimui, papildymui, ištaisymui reikalingi dokumentai iš vietinio ir kitų rajonų Civilinės metrikacijos skyrių archyvų ar iš valstybės istorijos archyvų, rašoma išvada byloje, tvirtinama skyriaus vedėjo ar kito valstybės tarnautojo.
Įrašas įtraukiamas į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
Civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas perskaitomas pareiškėjui, kurį jis ir pasirašo. Pareiškėjui pageidaujant, išduodamas atitinkamas civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas.
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kaina10 Eur.

Įmokos priimamos bet kuriame banke.
Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Gavėjo bankas „Swedbank“, AB
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52859