Prašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPrašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŽemės ūkio veiklos subjektams, tvarkantiems buhalterinę apskaitą, nuo 2002 m. rugpjūčio 3 d. paėmusiems iš banko ar kredito unijos investicijų projektams vykdyti ilgalaikius (nuo vienerių iki dešimties metų) kreditus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, iš Kaimo rėmimo programos lėšų dengiama 30 proc., o nuo 2003 m. kovo 27 d. jauniesiems ūkininkams (iki 40 metų) – 40 proc. kredito palūkanų.
Dalis palūkanų už kreditus, paimtus po šių taisyklių įsigaliojimo, kompensuojama, jeigu jie suteikti:
1. Investicijų, skirtų sumažinti gamybos sąnaudas, reorganizuoti gamybą, pagerinti produkcijos kokybę, išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas ir gyvulių gerovės normas, skatinti ūkio veiklos rūšių išplėtimą, projektams vykdyti;
2. Nekilnojamojo turto statybai, jam įsigyti ar jo būklei gerinti, naujoms mašinoms ir įrangai (įskaitant kompiuterius ir kitą kompiuterinę bei programinę įrangą) pirkti, taip pat bendrosios paskirties išlaidoms (architektų, inžinierių ir konsultantų atlyginimui, pagrįstumo tyrimams, patentams ir licencijoms įsigyti, jeigu išlaidos neviršija 12 proc. investicijų projekto);
3. Pirmąkart perkant naminius gyvulius ir investicijoms, skirtoms genetinei turimų gyvulių kokybei pagerinti perkant aukštos veislinės vertės gyvulius, kurie yra užregistruoti kilmės knygose arba jų atitikmenyse.
Maksimali metinė palūkanų norma, už kurią kompensuojama Kaimo rėmimo programos lėšomis, negali būti didesnė kaip 8 proc. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą maksimalią palūkanų normą, kompensacija skaičiuojama nuo nustatytos maksimalios metinės palūkanų normos
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3D-115 ,,Dėl Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1468; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas dėl dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimo, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, banko pavadinimas, kodas (kredito unijos pavadinimas ir kodas), atsiskaitomosios sąskaitos numeris (1 priedas);
2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija;
3. Balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal dvejybinę apskaitos sistemą, kopijos;
4. Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalo, kai buhalterinė apskaita tvarkoma pagal supaprastintąją apskaitos sistemą, kopija; 5. Investicijų projekto kopija;
6. Banko ar kredito unijos pažyma
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasApskaičiuotas kompensacijos dydis ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta pažyma popierinėje formoje ir kompiuterinėje laikmenoje
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algis Balčius, tel. (8 318) 66 118, el. p. algis.balcius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Žemės ūkio veiklos subjektai jiems patogiu laiku (jeigu kredito grąžinimo terminas pasibaigė – ne vėliau kaip kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d.) pateikia prašymą ir reikalingus dokumentus. Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus darbuotojas apskaičiuoja kompensacijos dydį ir ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d. pateikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos popierinėje formoje ir kompiuterinėje laikmenoje pažymą. Kompiuterinėje laikmenoje sudaryta pažyma siunčiama elektroniniu paštu adresu nacparama@nma.lt.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos perveda lėšas žemės ūkio veiklos subjektams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama