Savivaldybės socialinio būsto nuoma

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaBūstas
Paslaugos pavadinimasSavivaldybės socialinio būsto nuoma
Paslaugos esmės trumpas aprašymasLaisvas savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus ir atsižvelgiant į nustatytus sąrašų prioritetus. Raštiški pasiūlymai nuomoti laisvas gyvenamąsias patalpas asmenims ir šeimoms siunčiami registruotais laiškais. Asmenys ir šeimos, pageidaujantys nuomoti siūlomas patalpas, per pasiūlyme nurodytą laiką privalo norą pareikšti raštiškai. Iš pageidaujančiųjų nustatyta tvarka atrenkamas vienas, kuris Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymą dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo ir dokumentus, patvirtinančius jo teisę į savivaldybės socialinį būstą. Jeigu asmens ar šeimos duomenys atitinka socialinio būsto nuomai keliamas sąlygas ir reikalavimus, gyvenamosios patalpos jiems išnuomojamos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Po įsakymo pasirašymo su nuomininku yra sudaroma gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir patalpos nuomininkui perduodamos pagal perdavimo – priėmimo aktą.
Nuomininkui pateikus prašymą nutraukti gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, ji nutraukiama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Po įsakymo pasirašymo yra pasirašomas susitarimas nutraukti sudarytą nuomos sutartį ir gyvenamosios patalpos grąžinamos savivaldybei pagal perdavimo – priėmimo aktą.
Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai gali keistis nuomojamomis gyvenamosiomis patalpomis, tik rajono savivaldybės adminstracijos direktoriui sutikus ir pasirašius įsakymą dėl keitimosi. Šiuo atveju su nuomininkais sudarytos sutartys nutraukiamos ir sudaromos naujos
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio mėn. 27 d. sprendimas Nr. 5TS-565 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos
aprašo patvirtinimo“
Paslaugos gavėjasŠeimos ir asmenys, įrašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašus, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje arba jie yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau gyvena Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
Savivaldybės gyvenamosios patalpos nustatyta tvarka išnuomojamos ir neįrašytoms į sąrašus šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų, taip pat vienišiems judėjimo negalią turintiems asmenims
Paslaugos suteikimo trukmė20 dienų nuo prašymo pateikimo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui arba atsiųsti paštu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Pažyma iš VĮ Registrų centro apie asmens ir jo šeimos narių nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas (pateikia tik jas turintieji);
3. Pažyma iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą ar pažyma, kad asmuo gyvena Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, jeigu jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
4. Pažyma iš seniūnijos apie šeimos sudėtį;
5. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildyta deklaracija apie asmens ir šeimos narių turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą. Ši deklaracija privalo būti su vietos mokesčio administratoriaus žyma.
6. Dokumentai, patvirtinantys invalidumą ar našlaičio statusą;
7. Asmens dokumentai;
8. Kiti dokumentai, pareikalavus rajono savivaldybės administracijai
Formos ir šablonai Prašymo forma
Prašymo pildymo pavyzdys
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisPateikiami asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai
Paslaugos teikimo rezultatasŠeimai ar asmeniui išnuomojamas savivaldybės socialinis būstas ir sudaroma gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis arba ji nutraukiama ir nuomotos patalpos grąžinamos savivaldybei
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasBiudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Šarūnė Dumbliauskienė, tel. 8 613 80 879, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus spaecialistas patikrina dėl gyvenamųjų patalpų nuomos pateiktus dokumentus ir nustato, ar šeima ir asmuo turi teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą ar neturi.
Jeigu nustatoma, kad šeima ar asmuo neturi teisės į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, apie tai pranešama raštiškai ir nurodoma priežastis, dėl kurios jiems negali būti išnuomotas savivaldybės socialinis būstas ir dėl kurios jie išbraukiami iš atitinkamo šeimų ir asmenų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašo. Jeigu pateikusiojo prašymą išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą duomenys atitinka socialinio būsto nuomai keliamas sąlygas ir reikalavimus, su juo sudaroma gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir patalpos jam perduodamos pagal perdavimo – priėmimo aktą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama