Paraiškų dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti priėmimas ir vertinimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti priėmimas ir vertinimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasŽemės ūkio veiklos subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir pagal reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priedą yra laikomi maža ar vidutine įmone ir atskira draudimo sutartimi yra apdraudę nuosavybės teise priklausančius ir Lietuvos Respublikoje auginamus augalus nuo nuostolių, kuriuos sukelia stichinėms nelaimėms prilyginamos nepalankios oro sąlygos ir (arba) tokios nepalankios oro sąlygos, kaip šalna, speigas, kruša, ledas, lietus, audra ir kt., kompensuojama 50 proc. draudimo įmokų sumos.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 3D-594 "Dėl pasėlių ir augalų didžiausiųjų draudimo įmokų įkainių 2016–2020 m. nustatymo".
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė15 darbo dienų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta (dokumentų kopijos tvirtinamos pareiškėjo parašu ir įrašu „Kopija tikra“).
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasŽemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, sumokėję visą draudimo įmoką bei deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai nuo einamųjų metų birželio 1 d., bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. pateikia šiuos dokumentus:
1. paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti (Taisyklių 2 priedas; neteikiama, kai paraiška buvo pateikta gauti 70 proc. draudimo įmokos kompensacijos avanso);
2. draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų kopijas;
3. draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentus (dokumento originalai grąžinami žemės ūkio veiklos subjektui) ir jų kopijas;
4. paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, kuriais įrodoma, kad, įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos (draudimo įmonės pateiktą raštą dėl draudimo išmokų žalos atveju, išrašus apie gautas draudimo išmokas, žalų pranešimus ir kt.), o augalai buvo atsėti ar atsodinti.
Žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę augalus, sumokėję visą draudimo įmoką, gali gauti 70 proc. draudimo įmokos kompensacijos avanso. Tokiu atveju, nuo sausio 1 d., bet ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai pateikia šiuos dokumentus:
1. paraišką dalies draudimo įmokų kompensacijai už augalus gauti (Taisyklių 2 priedas);
2. draudimo sutartį bei visų jos pakeitimų (tuo atveju, jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo tikslinama ar buvo nutraukta) kopijas;
3. draudimo įmokų mokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-5
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasApskaičiuojamas kompensacijos dydis ir duomenys apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti (Taisyklių 3 priedas) ir apie augalų draudimo sutartį (Taisyklių 4 priedas) suvedami į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą.
Duomenys apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų avansams išmokėti (Taisyklių 6 priedas) pateikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu adresu: nacparama@nma.lt.
Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikiami duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos perveda lėšas žemės ūkio veiklos subjektams.
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjas Žydrūnas Vasiliauskas, tel. 8 612 45395, el. p. zydrunas.vasiliauskas@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, mob. 8 698 84 373, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius:
1. Nagrinėja pareiškėjų dokumentus;
2. Įvertina pareiškėjų tinkamumą valstybės pagalbai gauti;
3. Apskaičiuoja kompensacijos dydį;
4. Suveda duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti ir apie augalų draudimo sutartį į Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą;
5. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikia duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą.
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius apie priimtą sprendimą skirti valstybės pagalbą per 5 darbo dienas informuoja pareiškėjus, o priėmus sprendimą neskirti valstybės pagalbos, per 10 darbo dienų raštu apie tai informuoja pareiškėjus, nurodant tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.

III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama