Paraiškų draudimo įmokų daliniam kompensavimui gauti administravimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasParaiškų draudimo įmokų daliniam kompensavimui gauti administravimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasSubjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir atskiru draudimo liudijimu (polisu) apdraudusiems jiems nuosavybės teise priklausančius Lietuvos Respublikoje auginamus augalus nuo nuostolių, kuriuos sukelia nepalankios oro sąlygos, prilyginamos stichinėms nelaimėms, ir (arba) nuo nuostolių, kuriuos sukelia nepalankios oro sąlygos (šalna, speigas, kruša, ledas, lietus, sausra ir kt.), kompensuojama 50 proc. draudimo įmokų sumos
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ ;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 3D-594 "Dėl pasėlių ir augalų didžiausiųjų draudimo įmokų įkainių 2016–2020 m. nustatymo".
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė1 darbo diena
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruotą pašto siuntą (dokumentų kopijos tvirtinamos pareiškėjo parašu ir įrašu „Kopija tikra“)
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjasŽemės ūkio veiklos subjektai, mokantys visą draudimo įmoką draudimo įmonei, apdraudę augalus ir sumokėję visą draudimo įmoką, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (apdraudę sodo ir daržo augalus iki einamųjų metų gruodžio 1 d., o apdraudę žiemojančius augalus – iki kitų metų rugsėjo 30 d.) turi pateikti:
1. Deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-954 ( priededama);
2. Visus per augalų vegetacijos laikotarpį patvirtintus draudimo liudijimus (draudimo liudijimų originalai grąžinami pareiškėjui) ir jų kopijas;
3. Mokėjimo dokumentus, įrodančius draudimo įmokų sumokėjimą (dokumento originalai grąžinami pareiškėjui), ir jų kopijas;
4. Paaiškinimą, jeigu apdrausti augalų plotai didesni negu deklaruoti, ir dokumentus, įrodančius, kad įvykus draudžiamajam įvykiui (jei toks įvykis buvo), išmokėtos draudimo išmokos (draudimo įmonės pateiktą raštą dėl draudimo išmokų žalos atveju, išrašus apie gautas draudimo išmokas ir kt.), o augalai buvo atsėti ar atsodinti
Formos ir šablonai Priedas ŽŪ-5
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasApskaičiuotas kompensacijos dydis ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta pažyma raštu ir elektroniniu paštu
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Paslaugos vadovasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas Algis Balčius, tel. (8 318) 66 118, el. p. algis.balcius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Vilma Kandratavičienė, tel. (8 318) 66 117, el. p. vilma.kandrataviciene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu Žemės ūkio ir melioracijos skyrius:
1. Nagrinėja pareiškėjų dokumentus;
2. Įvertina pareiškėjų tinkamumą valstybės pagalbai gauti;
3. Apskaičiuoja kompensacijos dydį;
4. Suveda duomenis apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti ir apie augalų draudimo liudijimus į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą.
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius, atlikęs 1-4 punktuose nurodytus veiksmus, siūlo administracijos direktoriui priimti sprendimą.
Savivaldybės administracija apie priimtą sprendimą skirti valstybės pagalbą per 5 darbo dienas informuoja pareiškėjus, o priėmusi sprendimą neskirti valstybės pagalbos, per 10 darbo dienų raštu apie tai informuoja pareiškėjus, nurodydama tokio sprendimo motyvus ir sprendimo apskundimo tvarką.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos perveda lėšas žemės ūkio veiklos subjektams
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama