Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas ir perdavimas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaŽemės ūkis
Paslaugos pavadinimasPrašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas ir perdavimas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
Paslaugos esmės trumpas aprašymasAtsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos skiriamos gyvulių augintojams, kurie yra įregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba partneriu ir deklaravo einamaisiais metais žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius informuoja gyvulių augintojus apie skirtas atsietas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas.
Augintojas, negavęs išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias, savivaldybei teikia prašymą ir prideda reikalavimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.
Prašymai priimami už einamuosius metus ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą, informuoja apie jį savivaldybę, kuri apie gautą sprendimą informuoja pareiškėjus.
Ši paslauga apima ir galvijų laikytojų banko sąskaitų tikslinimą ir paveldėjimo dokumentų išsiuntimą į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 3D-413 ,,Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus mokėjimo“ (Žin., 2007, Nr. 99-4016;aktuali redakcija);
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. 3D-434 ,, Dėl Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 91-3665; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasFizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė2 darbo dienos
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti reikalingus dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Prašymas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 3D-500 (1 priedas);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);
3. Įmonės įregistravimo pažymėjimo originalas, kai prašymą teikia juridinio asmens vadovas;
4. Jei pareiškėjas yra išmokų paveldėtojas – paveldėjimo faktas patvirtinančių dokumentų kopijas;
5. Jei yra keli įpėdiniai - rašytinis įpėdinių susitarimas dėl išmokos perleidimo vienam įpėdiniui;
6. Jei pareiškėjas yra valdos perėmėjas - pranešimo dėl perėmėjo patvirtinimo kopija
Formos ir šablonai Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisReikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Paslaugos teikimo rezultatasPriimtas, užregistruotas prašymas ir perduotas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąŽemės ūkio ir melioracijos skyrius
Paslaugos vadovasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas Algis Balčius, tel. (8 318) 66 118, el. p. algis.balcius@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasŽemės ūkio ir melioracijos skyriaus specialistė Jūratė Zemeckienė, tel. (8 318) 52 062, el. p. jurate.zemeckiene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Gyvulių augintojas teikia nurodytos formos prašymą. Prašyme, jei valdą įgijo paveldėjimo būdu, nurodo prieš tai buvusio augintojo vardą, pavardę, jo valdos numerį ir prideda paveldėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijas bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį. Jei perėmė valdą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos”, nurodo valdos perdavėjo vardą, pavardę, jo valdos numerį ir prideda Pranešimo dėl perėmėjo patvirtinimo kopiją bei nurodo banko pavadinimą, kodą ir sąskaitos numerį.
Tikrinama ar pareiškėjas atitinka nustatytus reikalavimus tiesioginėms išmokoms gauti. Naudojamasi Ūkinių gyvūnų registru, Žemės ūkio ir kaimo verslo registru, ŽŪIKVC informaciniu portalu.
Prašymas registruojamas.
Priimti prašymai kiekvienos savaitės paskutinę darbo dieną išsiunčiami Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaNemokama