Likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimas saugoti ir pažymų apie dokumentų priėmimą išdavimas

Back to home pagePaslaugų sąrašas

I. Informacija apie paslaugą
Paslaugos kategorijaKomunikacijos ir dokumentų skyriaus
Paslaugos pavadinimasLikviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimas saugoti ir pažymų apie dokumentų priėmimą išdavimas
Paslaugos esmės trumpas aprašymasPriimami ir saugomi rajono savivaldybės teritorijoje registruotų ir likviduojamų ar bankrutavusių juridinių asmenų archyviniai dokumentai bei išduodama tai patvirtinanti pažyma
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; aktuali redakcija);
2. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7722; aktuali redakcija);
3. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (Žin., 2001, Nr. 31-1010; aktuali redakcija);
4. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 88-4230; Žin., 2012, Nr. 72-3768; aktuali redakcija);
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 32-1534; Žin., 2011, Nr. 67-3209; aktuali redakcija)
Paslaugos gavėjasJuridinis asmuo
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienų - pažymos išdavimas. Dokumentų laikinas saugojimas – 10 metų, dokumentų ilgas saugojimas – 75 metų
II. Paslaugos teikimas
Paslaugos inicijavimo būdasPateikti prašymą ir dokumentus savivaldybės administracijos „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu
Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas1. Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma - 1 priedas, pildymo pavyzdys – 2 priedas);
2. Laikino dokumentų saugojimo atveju - perduodamų saugoti dokumentų sąrašas, ilgo dokumentų saugojimo atveju – perduodamų saugoti dokumentų apyrašas;
3. Perduodami saugoti dokumentai
Formos ir šablonai Prašymo pildymo pavyzdys
Prašymo forma
Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygisAsmens tapatybę patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia
Paslaugos teikimo rezultatasArchyve saugomi likviduotų juridinių asmenų archyviniai dokumentai bei išduodama šį faktą patvirtinanti pažyma
Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimasLazdijų rajono savivaldybė
Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimąKomunikacijos ir dokumentų skyrius
Paslaugos vadovasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja Ramunė Žuklijaitė, tel. (8612) 61120,
el. p. ramune.zuklijaite@lazdijai.lt
Paslaugos vykdytojasKomunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Gintauta Simanynienė, tel. (8 318) 51 557, el. p. gintauta.simanyniene@lazdijai.lt;
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyresn. archyvarė Virginija Grėbliūnienė, tel. (8 318) 66 151, el. p. virginija.grebliuniene@lazdijai.lt
Apskundimo instancijaAdministracijos direktorius
Paslaugos teikimo eiga. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pateiktas prašymas užregistruojamas administracijos dokumentų valdymo sistemoje. Dokumentų ir informacijos skyriaus archyvarė patikrina perduodamus saugoti dokumentus pagal pateiktą perduodamų saugoti dokumentų sąrašą ar apyrašą. Jei neatitikimų nerandama, Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėja suderina sąrašą. Dokumentai priimami saugoti, o asmeniui išduodama pažyma, patvirtinanti šį faktą
III. Mokėjimai už paslaugas
Paslaugos kainaPaslauga nemokama